Barnevernets hjelpetiltak skal bidra til å gi alle barn trygge oppvekstsvilkår. Oslo Economics og Fürst Høverstad har på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet. Analysen er basert på dybdeintervjuer med barneverntjenesten i 24 kommuner og oppdatert forskning om barn med barnevernserfaring og effektene av hjelpetiltak i barnevernet. I 2015 var de totale samfunnsøkonomiske kostnadene av hjelpetiltakene på 2,29 milliarder kroner. Verdien av tidlig innsats med hjelpetiltak anslås å være betydelig større enn kostnadene, og hjelpetiltaksregimet vurderes derfor å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Gevinstene av gode oppvekstsvilkår kan rettferdiggjøre ressursbruken. Det er enkelte tiltak og metoder i barnevernets arbeid som i spesielt stor grad utpeker seg som virksomme og verdifulle. Disse bør man opprettholde og styrke, samtidig som man bør fokusere på å utvikle kunnskap om gode tiltak for de gruppene av barn som dagens hjelpetiltaksregime i mindre klarer å hjelpe. Dette gjelder de statlige hjelpetiltakene MST, FFT og PMTO. Disse bør også være organisert på samme måte som i dag, altså at Bufetat (staten) har helt eller delvis ansvar for drift og gjennomføring av tiltakene. Vår vurdering er at et økt kommunalt ansvar for disse tiltakene kan føre til at tilbudet reduseres og metodene forringes. Støttende tiltak bør så langt det går supplere strukturerende/endrende tiltak og ikke brukes alene. Endring er en forutsetning for varig forbedring i barns oppvekstsvilkår, noe strukturerende hjelpetiltak bidrar til. Vår vurdering er også at familieråd og andre familie- og nettverksmobiliserende tiltak bør vurderes som supplement til strukturerende tiltak oftere enn i dag fordi slike tiltak ser ut til å ha god virkning til relativt lav kostnad. Videre er det enkelte grupper som det i dag er utfordrende å hjelpe. Dette gjelder blant annet flyktning- og minoritetsbarn, barn av foreldre med psykiske lidelser, rusproblemer eller med kognitive vansker og barn med psykiske lidelser. Det bør satses på å utvikle metoder, og tilknytte seg ressurser som gjør at man kan hjelpe disse gruppen på en bedre måte enn i dag.

112 s., utgitt av Oslo Economics i 2017.