Prosjektet “Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet” har som overordnet målsetting å forbedre barnevernet gjennom å forbedre IT-løsningene som brukes av tjenestemottakere og ansatte i barnevernet. Barnevern er en av de viktigste oppgavene i det offentlige. Stat og kommune har ulike oppgaver innenfor barnevernet, og er avhengige av å samarbeide godt for å levere en god, helhetlig tjeneste til tjenestemottakerne. I de siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i barnevernet. Digitaliseringsprosjektet har vurdert og valgt ulike realiseringsstrategier for tre målområder: kommunale barnevernsløsninger, innbyggertjenester og nasjonale fellesressurser. Rapporten beskriver arbeidet som er gjort i prosjektets konseptfase. Deltakerne i konseptfasen har vært Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), KS, og kommunene Trondheim (prosjekteier og leder av styringsgruppa), Oslo, Asker, Bærum, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Barnevernvakten Lørenskog har vært med som følgekommune. Prosjektet har benyttet tjenestedesign som metodikk i arbeidet med å forstå og kartlegge brukerbehov.

97 s., utgitt av KS i 2017.