Kristofersen, Lars Bjarne

Barnefattigdommen i Norge øker, og dermed øker også antallet barn i risiko for vanskelige oppvekstvilkår og utenforskap. Unge som ikke finner seg til rette i skolen og arbeidslivet og som i tillegg mangler sosialt nettverk, er i en situasjon med forhøyet risiko for varig utenforskap og sosial eksklusjon. Barn som har fått hjelp av barnevernet har som følge av vanskelige oppvekstvilkår - i mange tilfeller koblet sammen med en vanskelige økonomisk situasjon i hjemmet – større risiko for å oppleve slikt utenforskap. Mange av foreldrene til barn og unge som får hjelp av barnevernet, har utfordringer i livet som påvirker deres muligheter til å gi god omsorg. Foreldrenes manglende foreldreferdigheter var den viktigste årsaken til at nye barn kom inn i barnevernet i 2015. Andelen med lav sosioøkonomisk bakgrunn og minoritetsbakgrunn er høyere blant familiene til barn som har fått hjelp fra barnevernet enn i barnebefolkningen for øvrig. Foreldrene til barn med erfaring fra barnevernet har i snitt noe lavere utdanningsnivå, lavere inntektsnivåer og høyere sosialhjelpsbruk enn foreldrene til barn generelt.

s. 91-109, utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.