Strategi for brukermedvirkning identifiserer mål og tiltak som må iverksettes for å sikre reell brukermedvirkning i det statlige barnevernet, Bufetat. Strategien er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter innspill og erfaringer fra ansatte i Bufetat, Voksne for Barn (VfB) og Landsforeningen for barnevernsbarn. Dokumentet har også vært på høring hos Janne Berge, Heidi Larsgaard, Magne Raundalen, Willy-Tore Mørch, Tor Slettebø og Astrid Strandbu i tillegg til Bufetats fem regioner. Endringene i barnevernloven vedtatt i Stortinget 10.6.2013 ligger videre til grunn for strategien. Målgrupper for dokumentet er samtlige ansatte og oppdragstakere i det statlige barnevernet: regionskontorene, inntak og fosterhjemrekruttering, barneverninstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, sentre for foreldre og barn, foster- og beredskapshjem og ansatte med ansvar for hjelpetiltak i statlig regi.

11 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.