வட்ீ டில் இடர்பாடான நிலைலைகள் ஏற்படும் பபாது அல்ைது பவறு காரணங்களால் பிள்லளக்கு சிறுவர்நைபசலவயின் உதவி பதலவப்படும் பட்சத்தில்( உதாரணைாக நடத்லதப் பிரச்சலனகள்,பபாலதவஸ்து) சிறுவர்,பதின்ைவயதினர் ைற்றும் குடும்பங்களுக்கு சிறுவர்நைபசலவ உதவிலயயும் ஆதரலவயும் வழங்கும். பபற்ப ார் தைது பிள்லளக்கான பராைரிப்லப வழங்கும் பபாறுப்லபக் பகாண்டுள்ளனர். ஆனால் பபற்ப ார் அதில் சிரைங்கலள எதிர்பநாக்கும் பபாது அல்ைது கடினைாக இருந்தால் சிறுவர் ைற்றும் பதின்ை வயதினருக்கு உரிய பதலவயான பராைரிப்லப பபறும் வலகயில் சிறுவர்நைபசலவ உதவிலய வழங்கும்.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.