I dag bor det rundt 11 200 barn og unge i fosterhjem i Norge. De aller fleste blir boende i fosterhjemmet til de er klare for voksenlivet. Hvor mange plasseringer som ender med utilsiktet utflytting finnes det ikke eksakte tall for. Det er gjort noe forskning på utilsiktede flyttinger fra norske fosterhjem. Men praksisfeltet, både det kommunale og det statlige barnevernet, erkjenner at man ikke har god nok kunnskap om hvorfor utilsiktede flyttinger skjer og hvordan de kan motvirkes. Samtidig vet vi at utilsiktede flyttinger i mange tilfeller innebærer betydelige påkjenninger for fosterbarn og fosterforeldre. Målet med undersøkelsen som presenteres i denne rapporten er å få kunnskap som kan bidra til at barn og unge blir boende i fosterhjemmet, og bidra til å motvirke at krevende situasjoner ender med utflytting. Rapporten er basert på svar fra fosterhjem i åtte fylker: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. I alt ble undersøkelsen sendt ut til over 4 500 fosterforeldre. 282 av dem som svarte hadde opplevde at flyttingen fra fosterhjemmet skjedde tidligere enn planlagt i perioden 2013-2015, på grunn av vanskeligheter. 167 av fosterhjemmene som svarte opplevde nesten utilsiktet flytting i denne perioden. 76 prosent av fosterhjemmene som svarte er kommunale.

37 s., utgitt av Bufetat, region vest i 2016.