Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette innebærer også en plikt til å trygge barnet dersom det er plassert utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon, samt en plikt til søke å hindre at barnet blir unndratt barnevernets omsorg. Det er ikke lov å unndra et barn fra barnevernets omsorg, og ansvarlige myndigheter har i følge barnekonvensjonen art. 11 et ansvar for å beskytte barn mot bortføring og tilbakehold i utlandet.

28 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.