Kaasbøll, Jannike og Aanonli, Anne Karen

Totalt sett, så indikerer de innsamlede innsiktene at det er viktig med en helthetlig tilnærming for å undersøke hvilke tiltak som kan sikre barn og unge i barnevernsinstitusjoner forsvarlige og nødvendige helsetjenester. Fremtidig innovasjon på dette området bør sikre god samhandling, kontinuitet og tilstrekkelig kompetanse inn i helsetjenestene rundt ungdommene på barnevernsinstitusjoner. En viktig forutsetning kan også være å sikre at ungdommene føler at de blir tatt på alvor og at de kan stole på sine kontaktpunkter, slik at sannsynligheten øker for at de nyttiggjør seg den behandlingen de blir tilbudt. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Helsedir).

47 s., utgitt av SINTEF i 2016.