Kayed, Nanna Sønnichsen og Jozefiak, Thomas

Denne rapporten vil fokusere på to hovedområder. Det første området er i hvilken grad ungdommene rapporterer de har brukt tilbudene fastlege, BUP og TSB. Man vil i tillegg til å se på bruken av tjenestene kunne lese ut informasjon om tjenesteoverlapp. Det andre området er holdninger og barrierer til hjelpeapparatet generelt. I dette avsnittet kan vi ikke eksplisitt peke på hvilke behandlingsinstans ungdommene har fått hjelp fra, men rapportere holdninger til hjelpeapparatet generelt. Det er viktig å ha i bakhodet at dette er ungdommenes egen rapportering av hva de har fått av hjelp for psykiske helseplager. Det er ikke hentet faktiske opplysninger fra journaler eller saksmapper. Hovedkonklusjon i denne rapporten, som baserer seg på ungdommenes egne erfaringer, er at de ulike tjenestene rundt ungdommer i barnevernsinstitusjoner framstår som svært fragmenterte. Dette kan tyde på at det per i dag ikke i tilstrekkelig grad eksisterer et helhetlig koordinert behandlings/tjenestetilbud for denne målgruppen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Helsedir).

18 s., utgitt av NTNU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i 2015.