Fossum, Sturla og Handegård, Bjørn Helge | Holmen, Carl Ivar | Adolfsen, Frode

Hensikten med denne rapporten er å presentere foreløpige behandlingsresultater av behandlingsmodellen MultifunC - behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC), 12 måneder etter inntak i barnevernsinstitusjon. Ungdommene ble plassert grunnet alvorlige atferdsproblemer ofte ledsaget av bekymringsfull rusatferd. MultifunC-behandling sammenlignes med ordinære behandlingsinnsatser på barnevernsinstitusjoner kalt Best Available Residential Treatment (BART). Det er ikke mulig å skulle konkludere om den ene eller den andre behandlingsmodellen er bedre egnet som tiltak for ungdom med alvorlige atferdsproblemer og bekymringsfull rusatferd på bakgrunn av resultatene i denne rapporten. Det er derfor viktig å utvise forsiktighet i tolkningene av resultatene. En viktig årsak til dette er at det var store forskjeller mellom gruppene ved inntak på institusjonene. Det var ingen betydningsfulle forskjeller mellom behandlingsintervensjonene i utviklingen fra inntak til 12 måneder i forhold til internaliseringsvansker, regelbrytende atferd eller eksternaliserende atferd. Det var flere ungdommer som hadde vært plassert på en MultifunC-institusjon som hadde flyttet til foreldrene, men også flere som var blitt plassert på en ny barnevernsinstitusjon. Resultatene viser at endringene i både utagerende, regelbrytende og internaliserende atferd i hovedsaker sammenfallende fra 6 til 12 måneder for begge typer behandling. I så måte er resultatene sammenfallende med annen forskning som viser at opphold på institusjon i mange tilfeller bør begrenses med tanke på varigheten av plasseringen når dette er mulig. Samtidig bekrefter funnene at det fortsatt vil være behov for plassering av noe lengre varighet. Resultatene drøftes nærmere.

34 s., utgitt av Universitetet i Tromsø i 2015.