Christiansen, Øivin

Denne kunnskapsstatusen sammenstiller forskning om virkninger av hjelpetiltak som benyttes i norsk barnevern. Kunnskapsstatusen baserer seg primært på norsk og nordisk forskning, men er supplert med andre internasjonale studier som er særlig relevante, herunder systematiske oversiktsartikler (reviews) og metastudier. Det går et skille mellom hjelpetiltakene når det gjelder i) hvor spesifikt innhold tiltakene har, ii) om, og i hvilket omfang de har vært gjenstand for forskning, og iii) om denne forskningen er egnet til å gi svar på spørsmålet om virkninger. Hovedskillet går mellom hjelpetiltak rettet direkte mot barna som barnevernet har benyttet i en årrekke og nyere manualbaserte program hovedsakelig rettet mot foreldrene. Familieog nettverksorienterte tiltak/prosjekt innehar i denne sammenheng en mellomposisjon. Prosjektet er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse og NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

162 s., utgitt av Uni Research i 2015.