Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil i denne veilederen gi noen avklaringer og presiseringer av problemstillinger som har vært reist i forbindelse med ny forskrift til sentre for foreldre og barn. Den nye forskriften innebærer at alle statlige sentre for foreldre og barn som tilbyr heldøgnstjenester skal kvalitetssikres, og alle kommunale og private sentre for foreldre og barn skal godkjennes i henhold til forskrift for sentre for foreldre og barn. Godkjenningsmyndighet er statlig regional barnevernmyndighet. I Oslo kommune ivaretas disse oppgavene av kommunen. Vedtak om godkjenning og vedtak om bortfall av godkjenning kan påklages til statlig sentral barnevernmyndighet. Det legges til grunn at det i utgangspunktet ikke skal stilles lavere krav til sentre for foreldre og barn enn ved barneverninstitusjoner. Veilederen definerer og utfyller bestemmelser i forskriften.

12 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.