ادارە حمایت از کودکان باید بە کودکان، نوجوانان و خانوادەها در زمانی کە وضعیت در منزل سخت و دشوار شدە است و یا بە هر علت دیگری کە کودک نیاز بە کمک از طرف ادارە حمایت از کودکان داشتە باشد )برای نمونە مشکلات رفتاری، اعتیاد( کمک وپشتیبانی کند. والدین موظفند کە از بچەهای خودشان مراقبت کنند. ولی اگر والدین خستە شدەاند یا در وضعیت سختی قرار داشتە باشد، باید ادارە حمایت از کودکان کمک کند تا کودکان و نوجوا نها از مراقبتهایی کە بدان نیاز دارند، بهرەمند شوند. ادارە حمایت از کودکان میخواهد اطمینان پیدا کند تا کودک و نوجوانانی کە تحت شرایطی زندگی میکنند کەرشد و سلامتی شان در معرض آسیب قرار دارد، کمک و مراقبتهای لازم را در زمان مناسب دریافت کنند، و کمک کنند تا کودکان و نوجوانان سالهای رشد مطمئنی داشتە باشند. Barnevernet. Til barnets beste. Brosjyre på farsi.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.