Cơ quan bảo nhi sẽ cung cấp sự giúp đỡ, hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình khi họ gặp khó khăn ở nhà hoặc đứa trẻ vì những lý do khác cần được cơ quan bảo nhi giúp đỡ (thi ́ dụ như các khó khăn về hành vi cư xử, nghiện ngập). Cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con cái của mình. Nhưng nếu cha mẹ mệt mỏi hoặc gặp khó khăn thì cơ quan bảo nhi sẽ phụ giúp để trẻ em và thanh thiếu niên có được sự chăm sóc mà chúng cần đến. Cơ quan bảo nhi sẽ bảo đảm cho trẻ em và thanh thiếu niên đang sống trong những hoàn cảnh có thể gây thương tổn đến sức khoẻ và sự phát triển của chúng, nhận được sự phụ giúp và chăm sóc đúng lúc, và để góp phần cho trẻ em và thanh thiếu niên có được những điều kiện trưởng thành an toàn. Barnevernet. Til barnets beste. Brosjyre på vietnamesisk.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.