ส ำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะท ำให้เด็กวยั รนุ่ และครอบครวั ได้รบั ความช่วยเหลือและความส่งเสรมิ ในกรณี ที่มีการยุ่งยากที่บ้าน หรอื บุตรเนื่องด้วยเหตุผลอื่นมีความต้องการเพื่อรบั ความช่วยเหลือจากส ำนักงานคุ้มครองเด็ก และเยาวชน (อย่างเช่นปัญหาในส่วนพฤติกรรมของมืนเมา) ผู้ปกครองมีความรบั ผิดชอบเพื่อให้การเลีย้ งดูแก่เด็ก ของตนเอง แตห่ ากผูป้ กครองมปัี ญหา หรอื มกี ารยุง่ ยาก ส ำนักงานคมุ้ ครองเด็กและเยาวชนจะใหค้ วามช่วยเหลอื เป็น ผลให้เด็กและวัยรนุ่ ได้รับการเลี้ยงดูท่พี วกเขาต้องการ ส ำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะรบั ประกันวา่ เด็กและวยั รนุ่ ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้สภาพ ที่อาจท ำให้สุขภาพ และ พฒั นาการของพวกเขาไดร้ บั ความเสียหาย จะไดร้ บั ความชว่ ยเหลอื และการเลยี้ งดใู หท้ นั เวลา และไดเ้ ป็นการส่งเสรมิ ว่าเด็กและวัยรุ่นมีเงื่อนไขที่มีความปลอดภัยในส่วนของการเติบโต Barnevernet. Til barnets beste. Brosjyre på thai.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.