I dette rundskrivet gir Barne- og likestillingsdepartementet retningslinjer for anvendelse av forskrift 18. desember 2006 nr. 1478 om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Rundskrivet erstatter rundskriv Q-16/2004. Fra 1. januar 2008 har Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) overtatt fylkesmannens ansvar etter meklingsforskriften. Forskriften er endret i tråd med dette. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) avgjør om de enkelte oppgaver skal ivaretas av direktoratet eller av Bufetats regionkontorer. I tillegg er det enkelte språklige endringer og oppdateringer som følge av ny tvistelov. Materielle endringer og presiseringer utover dette er skrevet i kursiv.

15 s., utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2008.