Små barn med risiko for utviklingsforstyrrelser grunnet deres omsorgssituasjon har ikke tid til å vente. Selv om mange av de yngste barna viser tydelige tegn på at de har problemer, er det mange som ikke får hjelp i tide. Det er derfor av avgjørende betydning at man oppdager og kartlegger risikofaktorer hos barnet og i barnets omsorgsmiljø så tidlig som mulig og deretter følger opp med adekvate tiltak. På bakgrunn av en samfunnsøkonomiske analyse utført av Rambøll, vurderer Bufdir at de faglige anbefalingene bør gjennomføres i hele landet på sikt. Bufdir anbefaler at det gjennomføres tiltak som har som formål å heve kompetansen på kommunalt nivå (for eksempel i barnehager og ved helsestasjoner) for å avdekke uheldige omsorgssituasjoner i tidlig fase av barns liv. I denne rapporten har Bufdir beregnet merutgifter for statlig barnevern, merinntekter fra kommunale egenandeler for bruk av tjenester innenfor statlig barnevern, og kommunale merutgifter, knyttet til en trinnvis implementering av Bufdirs faglige anbefalinger.

21 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.