Målsettingen med denne undersøkelsen er samlet sett å kartlegge hvorvidt barn og unge i statlige barneverntiltak er tilfredse med tilbudet de får og hvilke områder de eventuelt vurderer bør styrkes for at tilbudet skal oppleves som trygt og godt. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2010 og i 2013 er det tredje gang denne type undersøkelse gjennomføres. Det overordnede formålet med brukerundersøkelsene i det statlige barnevernet er å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet, og brukerundersøkelsene skal gi økt kunnskap om hvordan barna og ungdommene opplever en rekke for-hold ved sin bo- og livssituasjon. Sammenlignet med resultatene fra 2011 er det en positiv utvikling på flere av spørsmålene som omhandler kontakt med kommunalt barnevern i årets undersøkelse. Blant annet oppgir flere at de er med på å utforme tiltaksplaner/omsorgsplaner enn i 2011. Det er en negativ utvikling på to spørsmål som betraktes som generelle forhold: trygghet og trivsel. På spørsmålet om trivsel i tiltaket bekreftet 75 % av barn og unge i 2011 at de alt i alt har det bra der de bor nå, tilsvarende andel i 2013 er på 71 %. Det var 79 % som sa seg enig i at de føler seg trygge i tiltaket i 2011, mot 74 % i 2013. Det er også en tilbakegang på enkelte spørsmål som omhandler dialog, hjelp og bistand fra fosterforeldre/de voksne ved institusjonen. Forskjellene mellom 2011 og 2013 er likevel ikke store, verken i positiv eller negativ retning. På tvers av tiltakstyper ser vi at mens resultatene i 2011 og 2013 er relativt jevne for fosterhjem, så er forskjellene for institusjoner mellom 2013 og 2011 i hovedsak negative. Det er imidlertid verdt å nevne at det er snakk om små forskjeller..På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

84 s., utgitt av Rambøll i 2014.