Bufdir

Akuttarbeid i kommunalt barnevern innebærer mer enn bare arbeidet med akuttplasseringer etter akuttparagrafene i lov om barneverntjenester. Mange av sakene barneverntjenestene arbeider med vil i ulike faser ha et akuttpreg. I denne rapporten legges det til grunn at arbeid i akutte situasjoner ikke bare omfatter plasseringer av barn utenfor hjemmet, men også avverging av akuttplasseringer. Erfaringene fra barnevernvakter og barneverntjenesters akuttarbeid er at langt de fleste akuttsituasjoner kan løses gjennom mindre inngripende tiltak selv om kriteriene for å fatte et akuttvedtak er til stede. En hasteplassering kan skje frivillig eller med tvang. Rapporten fokuserer på barnevernlovens akuttparagrafer som involverer tvang. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over status på akuttarbeidet i det kommunale barnevernet, drøfte funn og utviklingstrekk og anbefale tiltak som kan forbedre dagens situasjon

116 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.