Oppvekstrapporten 2013 setter fokus på barn og unges oppvekst og utvikling. Rapporten inneholder to hoveddeler som begge har en kort innledning med et sammendrag og direktoratets vurderinger. Den første delen av rapporten gir en bred oversikt over barn og unges oppvekst i Norge ved å presentere sentrale tall og indikatorer. Ved utvelgelsen av tall og indikatorer er det lagt vekt på å dekke temaer og områder som er sentrale for barn og unges levekår, og samtidig gi mulighet for å følge utviklingen over tid. Mens den første delen av rapporten gir en bred oversikt, inneholder den andre delen artikler fra fagpersoner og forskere som går mer i dybden på viktige temaer. Artiklene peker samlet sett på betydningen godt foreldreskap har for barns vekst og utvikling. Forestillingen om at alle foreldre til enhver tid vet hva som er det beste for sine egne barn og handler til det beste for dem blir utfordret

295 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.