Den sterke veksten i antall barn med barneverntiltak har fortsatt i 2011. Det er i overkant 10.000 flere barn som får hjelp av barnevernet i 2011 sammenliknet med 2007. Vekst i antall barn med tiltak har også medført en økning i samlet ressursbruk i barnevernet. Kommunene har i løpet av 2011 opprettet 490 nye årsverk hvorav 463 årsverk med fagutdanning, en økning på 13,9 pst sammenliknet med 2010. Andel barn med tiltak med utarbeidet tiltaksplan har økt. I 2007 hadde 2 av 5 barn med tiltak fått utarbeidet tiltaksplan, og ved utgangen av 2011 hadde denne andelen økt til 4 av 5 barn. Dette er den høyeste andelen som noen gang er registrert. Videre ser vi at stadig flere kommuner organiserer barneverntjenesten i interkommunale samarbeid eller lignende, og ved utgangen av 2011 inngikk til sammen 161 kommuner i interkommunale barneverntjenester, en økning på 18,4 pst. og det vil si at 38 prosent av kommunene samarbeidet med minst én annen kommune

25 s., utgitt av KS i 2012.