Flytting av barn fra en omsorgssituasjon til en annen har et positivt sikte: å forbedre ivaretakelsen av barnet og sikre det stabil og god omsorg som det ikke får i egen familie. Flytting av barn som trenger endring i sin omsorgssituasjon er på den ene siden uunngåelig. På den andre siden bør antall flyttinger begrenses, og når flytting skjer, bør den være godt planlagt og gjennomført

23 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.