Skogen, Jens Christoffer og Torvik, Fartein Ask

Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på bakgrunn av behovet for en kunnskapsoppsummering knyttet til omfanget av atferdsproblemer og atferdsforstyrrelser i Norge. Atferdsproblemer og atferdsforstyrrelse kjennetegnes av hyppige normbrudd som går ut over det man kan forvente av barn og ungdom i henhold til deres alder. Atferdsproblemer blant barn og unge varierer fra lette avvik til omfattende og alvorlige avvik. Diagnostisk skiller man i hovedsak mellom to tilstander – alvorlig atferdsforstyrrelse som kjennetegnes av aggressiv og destruktiv atferd, og opposisjonell atferdsforstyrrelse som i større grad kjennetegnes av sinneutbrudd og mangel på å følge voksnes anmodninger og regler. Behandling av atferdsforstyrrelser er krevende, og involverer ofte innsats fra en rekke instanser som skole, barnevern og psykisk helsevern for barn og unge, i tillegg til involvering fra nærmeste familie. Målsettingen med rapporten var å beregne omfanget av atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge, og å se dette opp mot behandlingsbehov

45 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2013.