Pape, Hilde | Grung, Marit | Barland, Bjørn | Andresen, Nina Elin | Storbækken, Solveig | Løkke, Jon | Løkke, Gunn | Andreassen, Tore

Bufdir foretok i 2009 en landsdekkende kartlegging i regionene av innsats mot rusmisbruk i barneverninstitusjoner. En rapport fra dette arbeidet «Innsats mot rus i barneverninstitusjoner» forelå 14.4.2009. Rapporten pekte på områder for videreutvikling og forbedring, blant annet presiseringer i regelverket, kompetanse og opplæring, kartlegging og utredning, behandlingstilbud, samarbeid mellom direktorater og tjenester og økonomisk satsing. På bakgrunn av dette ble det utviklet tiltak på kort og lang sikt. Ett av tiltakene som ble igangsatt var «Ungdom og rus – opplæring for ansatte i barneverninstitusjoner». Her framgår det at det skal utvikles et kurs for ansatte på barneverninstitusjoner. Kurset har følgende innhold: Rusmiddelbruk blant ungdom (Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning), Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer (Marit Grung, Utekontakten i Bergen), Bruk av doping i ungdomsmiljøer (Bjørn Barland, Politihøgskolen), Motiverende samtale (Nina Elin Andresen og Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene), Et læringsperspektiv på utfordrende atferd og rus (Jon og Gunn Løkke, Høgskolen i Østfold), Rus i et risikoperspektiv (Tore Andreassen, Bufdir). De fagansvarlige har ansvar for å følge opp arbeidet i egen region. Institusjonsleder lokalt har ansvar for at kurset blir gjennomført, for egne ansatte.

61 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.