Rutinene gjelder samtlige fosterhjem herunder også statlige beredskaps- og familiehjem. I disse rutinene vil vi for enkelhets skyld benytte begrepene fosterhjem, fosterforeldre og fosterbarn. Foreliggende rutiner er bindende for de statlige tjenestene og har veiledende status for de kommunale barneverntjenestene. Rutinene er utarbeidet til deg/dere som er fosterforeldre og beskriver hva dere skal gjøre hvis det foreligger mistanke om at fosterbarnet blir/har blitt utsatt for overgrep og/eller grenseoverskridende atferd. Videre utdyper rutinene oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike forvaltningsnivå. Rutinene er gjeldende for mistanke om overgrepsrelasjoner mellom mindreårige og mellom voksne og mindreårige, i og utenfor fosterhjemmet.

10 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2009.