Slettebø, Tor og Oterholm, Inger | Stavrum, Ane

Problemstillingene som lå til grunn for rapporten danner strukturen for fremstillingen, og vi peker på områder som kan gi grunnlag for utvikling av økt medvirkning i det statlige regionale barnevernet. Undersøkelsen bygger på studier av de ansattes oppfatninger av og holdninger til brukermedvirkning, og hvordan brukermedvirkning er tematisert i sentrale offentlige dokumenter i Bufetat. Følgende spørsmål er undersøkt: På hvilken måte er brukermedvirkning en del av tjenesteutøvelsen og i hvilken grad er brukermedvirkning systematisert og beskrevet? På hvilken måte trekkes brukerne med i valg av tjenestene og utformingen av tilbudet? På hvilken måte varierer eventuelt graden av brukerinnflytelse mellom tjenesteområder? Hvilke faktorer fremmer god brukermedvirkning og hvilke faktorer hemmer brukermedvirkning? Datagrunnlaget består av intervjuer med ledere i ulike tjenester i Bufetat: Fagteam, fosterhjemstjenester, barnevernsinstitusjoner, evidensbaserte tiltak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, samt fokusgrupper med ansatte innenfor de samme tjenestene. Det er foretatt en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse blant tjenesteledere i Bufetat. For å belyse hvordan brukermedvirkning er tematisert i føringene for virksomhetene, er det foretatt en gjennomgang av sentrale dokumenter.

301 s., utgitt av Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for sosialt arbeid i 2010.