Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til handling. Veilederen er rettet mot ansatte og ledere i det kommunale tjenesteapparatet og andre som er i posisjon til å oppdage et begynnende rusproblem eller noen som blir påvirket negativt av andres rusproblemer. Aktuelle brukere er ledere, ansatte som arbeider i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, arbeid med psykisk helsevern og rus i kommunen, ansatte i helsetjenesten, på helsestasjoner og svangerskapskontrollen. Tjenester som politi, Bufetat/barnevern, regionale sentre for barn og unges psykiske helse (RBUP), familievern, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste er også sentrale. Ansatte i NAV, oppsøkende tjeneste, utekontakter, HMS-personell, SLT-koordinatorer, fastleger, kommunalt ansatte psykologer, ansatte i fritidsklubber og på krisesentre, spesialisthelsetjenesten

96 s., utgitt av Helsedirektoratet i 2010.