Strandbu, Astrid

Barn og ungdom skal delta aktivt i å forme sitt eget liv. De skal være med å påvirke beslutninger som tas i barnevernet, uansett valg av tiltak. Familierådsmodellen er en arbeidsform som benyttes i barnevernet og som i høy grad myndiggjør barn, familie og nettverk. Modellen i seg selv sikrer ikke at barn høres, barn er avhengig av at voksne legger til rette og etterspør barnets mening. Familierådsmodellen anvendes i ulike typer barnevernssaker. I 2006 ble rapport fra nasjonalt familierådsprosjekt lagt frem for BLD. Hovedkonklusjonen var at familieråd gir en overvekt av positive effekter sammenlignet med tradisjonelle metoder i barnevernet. På bakgrunn av dette ble det besluttet å videreføre satsingen på familieråd i Norge. I 2007 startet prosessen med å utarbeide nasjonal implementerings- og opplæringsplan, brosjyrer og temahefter. Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge fikk oppdraget med å lage dette første temaheftet som omhandler barns deltakelse i familieråd. Målgruppen for temaheftet er saksbehandlere i barnevernet, medarbeidere i fagteam, familierådskoordinatorer og støttepersoner for barn i familieråd. Men teksten har også relevans for lesere som interesserer seg for hvordan voksne kan legge til rette for barns deltakelse også i andre beslutningsprosesser

21 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2008.