Saus, Merete og Boine, Else

Prosjektet har hatt som formål å skaffe til veie en oversikt over kunnskapen som finnes innenfor temaet barnevern og samiske barn, familier og ungdom. Det har vært utformet for å bidra til å høyne den faglige kvaliteten i det statlige og kommunale barnevernet overfor samiske barn og familier. Gjennom å initiere dette prosjektet søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å styrke kompetansen om forhold som er relevante i arbeid med samiske barn og familier i det kommunale barnevernet. I forlengelsen av prosjektet er det også et ønske om å bidra til erfaringsutveksling mellom de fire landene som har samisk befolkning, Norge, Sverige, Finland og Russland. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet hadde blinket ut fosterhjemsarbeid, nærmiljøtiltak og hjelpetiltak som tre områder hvor de særlig var interessert i kunnskapssituasjonene.

171 s., utgitt av Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge i 2008.