Staten overtok ansvaret for det tidligere fylkeskommunale barnevernet fra 1. januar 2004. Ansvaret er lagt til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Barne-, ung¬doms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat består av Barne- ungdoms- og familie¬direktoratet (Bufdir) og fem regionkontorer med underliggende tiltak. Etablering og utvikling av et statlig regionalt barnevern har vært utfordrende. Det er lagt ned et betydelig arbeid på alle nivåer og det er oppnådd en rekke resultater i forhold til de målene som ble satt for overtagelsen. Det har imidlertid underveis vært problemer knyttet til ressursbruk, og dels også oppfatninger om lav måloppnåelse i forhold til forventingene. Denne rapporten berører utvalgte problemstillinger med sikte på identifisere tiltak som kan bidra til å bedre måloppnåelsen og ressursbruken i barnevernet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for BLD. Utarbeidet for BLD.

74 s., utgitt av ECON i 2007.