Veilederen er utarbeidet av KUN i samarbeid med Skeiv Verden på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den bygger på rapporten «Alene og skeiv» og et kompetansehevingsopplegg utviklet av Skeiv verden. Veilederen har som formål å: 1) Forankre og vise at kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold er pålagt gjennom gjeldende retningslinjer og et lovpålagt ansvar for å sikre likeverdige offentlige tjenester. 2) Sikre kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK) blant ansatte på mottak og omsorgssentre. 3) Bidra til at den enkelte får det omsorgstilbudet de har behov for og krav på. I arbeidet med denne veilederen har vi tatt noen prinsipielle valg for utforming av veilederen: Målgruppen omtales som «barn» (evt. barn og unge) fordi de juridisk sett er barn frem til fylte 18 år. Vi ønsker at opplegget skal være kort, enkelt å bruke og at det kan gjennomføres i moduler. Opplegget retter seg mot ansatte i mottak, omsorgssentre, verger og representanter. Vi har derfor forsøkt å gjøre det så generelt som mulig slik at det kan passe for alle.

26 s., utgitt av KUN i 2020.