• Vikhovlia akuttsenter ligger på Vikhammer i Malvik kommune, 14 kilometer nord for Trondheim sentrum.
  Vikhovlia akuttsenter ligger på Vikhammer i Malvik kommune, 14 kilometer nord for Trondheim sentrum.
 • Rommene på Vikhovlia er lyse og trivelige, her fra stua i fellesarealet.
  Rommene på Vikhovlia er lyse og trivelige, her fra stua i fellesarealet.
 • Fellesskapet rundt spisebordet og faste måltider er en viktig del av dagen på Vikhovlia.
  Fellesskapet rundt spisebordet og faste måltider er en viktig del av dagen på Vikhovlia.
 • Ungdommenes egne kunstverk henger på veggene.
  Ungdommenes egne kunstverk henger på veggene.
 • I treningsrommet kan du blant annet spille bordtennis.
  I treningsrommet kan du blant annet spille bordtennis.
 • Vikhovlia har stor hage og kort vei til fotballbane, badestrand og fiskevann.
  Vikhovlia har stor hage og kort vei til fotballbane, badestrand og fiskevann.
 • På Vikhovlia får du ditt eget rom, der du kan slappe av og være for deg selv.
  På Vikhovlia får du ditt eget rom, der du kan slappe av og være for deg selv.
 • «Vi tar vare på barn og ungdom i en krisesituasjon.»
  «Vi tar vare på barn og ungdom i en krisesituasjon.»
Dette har vi hos oss
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Hobbyrom
 • Musikkrom med instrumenter
 • PC for leksehjelp
 • Spill
 • Skiutstyr
 • Sykler
 • Treningsrom
 • Trampoline
 • Gapahuk
 • Bålpanne
 • Playstation
Nærområdet

Nærområdet

Vikhovlia akuttsenter ligger på Vikhammer i Malvik kommune, ca. 14 km nord for Trondheim sentrum.

Transport

Det er kollektivforbindelser med tog og buss både i retning Stjørdal, hvor Værnes lufthavn ligger, og Trondheim. Holdeplass for buss mot Trondheim er ca. 500 meter fra institusjonen og mot Stjørdal ca. 200 meter. Nærmeste togstasjon, Vikhammer, er ca. 800 meter fra institusjonen.

Aktiviteter

I nærområdet på Vikhammer har vi badestrand, bibliotek, fiskemuligheter, preparerte skiløyper, turstier, Vikhammer ungdomshus, kulturskole, idrettshall, museum, fotballbane og ridesenter. Et godt kollektivtilbud gjør aktivitetstilbudet i Trondheim lett tilgjengelig fra Vikhovlia. 

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det er 24 voksne som jobber fast i turnus fordelt på dags-, kvelds- og nattevakter samt langvakter i helgene på Vikhovlia. Det er alltid noen på jobb på senteret. De som jobber her har ulik bakgrunn, som blant annet sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Hverdagen din på Vikhovlia

Ukeplan og samtale med hovedkontakt

Ukeplaner settes opp i samarbeid mellom den enkelte ungdommen og hovedkontakten. En gang i uka har du en samtale med din hovedkontakt hvor dere vil lage og evaluere mål for oppholdet.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme med faste tider for vekking, måltider, skole, når det skal være stille, innetid og leggetid.

Husmøte

Det er et fast husmøte hver uke, til fast dag og tid. Husmøtet er ungdommenes møte som de både kan lede og skrive referat fra hvis de ønsker. Her deltar alle som er på jobb og alle beboerne for å sikre deltagelse og innflytelse for alle i saker som gjelder daglige rutiner og gjøremål. Tema som tas opp er hvordan det er på huset, planlegging av fellesaktiviteter i helgene, middagsønsker til fredag og lørdag og andre aktuelle saker som personalet eller ungdommene ønsker å ta opp.

Skole og jobb

Alle som bor på Vikhovlia har et dagtilbud utenfor institusjonens område. Så fremt det er mulig fortsetter ungdommene som bor her på sin opprinnelige skole. Ungdom fra andre kommuner går på Vikhammer barne- eller ungdomsskole, begge i kort gangavstand fra senteret. For de eldre ungdommene som bor her og ikke går på videregående kan det være aktuelt med et dagtilbud om arbeid eller arbeidstrening i samarbeid med NAV, oppfølgingstjenesten ved den aktuelle videregående skole eller barneverntjenesten.

Fritid og aktiviteter

Du oppfordres til i størst mulig grad å fortsette med aktiviteter og interesser som du hadde før inntak ved institusjonen. Institusjonen kan også jobbe med å gjenoppta tidligere aktiviteter eller tilrettelegge for introduksjon av nye aktiviteter som ungdommen ønsker. Hvis mulig skal det tilrettelegges for at aktivitetene gjennomføres i ditt opprinnelige nærmiljø. Institusjonen gjennomfører også fellesaktiviteter som ungdommen deltar i.

Når du kommer hit 

Når du kommer hit 

Når du kommer til Vikhovlia vil du bli møtt av to voksne. Vi vil sammen med deg og dine foresatte, saksbehandler eller støtteperson starte med å bli litt kjent med hvorfor du er her og hvilke behov du har. Dette vil foregå i en av institusjonens leiligheter. Det er også i denne leiligheten du tilbringer den første natta. Dette for å få ro, samt for å skape muligheter til å bli kjent med hverandre. Påfølgende dag vil du få omvisning på hovedhuset, samt et eget rom og muligheten til å møte andre ungdommer.

Hovedkontakt

Alle som bor her får to hovedkontakter som har oppfølgingsansvar under hele oppholdet. Det vil si at de følger opp avtaler, stiller på møter sammen med deg og holder kontakten med familien din. Du har også regelmessige samtaler med hovedkontakten din når du bor hos oss.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Vi jobber ut i fra tanken at alle ungdommer er knyttet til sin familie og sitt nærmiljø og at det er viktig å bevare og jobbe med denne tilknytningen så fremt det er i den enkeltes interesse. Dette gjelder også forholdet til nettverk, skole og aktiviteter som har vært viktige for den enkelte. Det er viktig at relasjonene til positive miljø ivaretas eller gjenopprettes.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Akuttplassering

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller befinner seg i en akutt livssituasjon og ikke kan bli boende hjemme, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Les mer om akuttplasseringer.

Faglig veileder 

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her. 

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Miljøterapi

Miljøterapi er å legge til rette for forandring og utvikling hos barn og unge på barnevernsinstitusjon. Den primære miljøterapeutiske oppgaven er å sikre miljøet på en slik måte at barn og ungdom får mulighet til å arbeide med sin utvikling og forandring gjennom at institusjonen tilbyr tydelige strukturer og relasjoner. Miljøet må romme den enkeltes atferd og følelser og legge til rette for godt samspill og sosialisering gjennom gode responser fra omgivelsene.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføres et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Fylkesmannen skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt.  Fylkesmannen besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Fylkesmannen. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Avdeling beredskapshjem

Avdeling beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge i en akutt livssituasjon som kan ha nytte av et familiebasert tiltak. Beredskapshjem skal ha omsorgen for barnet i en midlertidig periode inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet tilbakeføres til foreldre eller flytter til noen andre i nettverket sitt.

 • Vikhovlia akuttsenter er tilknyttet 32 statlige beredskapshjem for barn og unge i alderen 0 til 18 år
 • Et beredskapshjem er en familie bestående av to voksne med eller uten hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på full tid
 • Beredskapshjemmene tar i mot barn og unge på bakgrunn av barneverntjenestens vedtak etter Lov om barneverntjenester §§ 4-6, 1. og 2. ledd, 4-4, 6. ledd og unntaksvis 4-17, jfr. 4-12
 • Beredskapshjem tar i mot søsken
 • Mange av beredskapshjemmene har kjæledyr og/eller husdyr
 • Oppholdstiden er inntil tre måneder (kan forlenges)
 • Avdeling beredskapshjem jobber etter faglig veileder for akuttarbeid
 • Vikhovlia akuttsenter har i oppgave å ha tilgjengelige beredskapshjem i Trøndelag

En forutsigbar og trygg hverdag er sentralt under et opphold i et beredskapshjem, med gode omsorgsrammer og normale rutiner som for eksempel skole, barnehage (når det er tilrådelig) og faste fritidsaktiviteter. Det legges til rette for en ny nærskole dersom barnet eller ungdommen ikke kan fortsette på sin tidligere skole. Det legges også til rette for at de skal fortsette med fritidsaktiviteter de allerede er med på eller få mulighet til å delta på nye aktiviteter.

Beredskapshjemmene får regelmessig individuell veiledning og oppfølging av konsulent med fokus på traumebevisst omsorg (Handlekraft). Beredskapshjemmene deltar også regelmessig i gruppeveiledning med avdelingsleder/familieterapeut og psykolog tilknyttet Vikhovlia.

Kontakt beredskapshjemavdelingen

Avdelingsleder for beredskapshjem: Anne-Kathrine Østrem, telefon 466 17 575.

Vi tar vare på barn og ungdom i krise
 • Akuttinstitusjon for barn og unge fra 11 til 18 år (samt akuttplassering for aldersgruppen 0 til 12 år fram til første virkedag)
 • Institusjonen har 6 plasser
 • Målgruppen er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 4-6, 1. ledd, 4-6, 2. ledd og unntaksvis 4.17 jfr 4.12
 • Oppholdstiden er inntil seks uker
 • Lokalisert på Vikhammer i Malvik kommune
 • Akuttsenteret har beredskapshjemavdeling tilknyttet 32 beredskapshjem for barn og unge
Besøksadresse

Vikhovlia 1400, 7560 Vikhammer

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 560

Epost
vikhovlia.akuttsenter@bufetat.no
Trine Susann Berntsen
Leder

Tlf: 466 17 631