• Solbakken ligger i et boligområde sentralt på Sør-Tromsøya
  Solbakken ligger i et boligområde sentralt på Sør-Tromsøya
 • Leiligheter og hybler er fordelt på to hus
  Leiligheter og hybler er fordelt på to hus
 • Fra Solbakken er det kort vei til lekeplasser, friområder og badeplass
  Fra Solbakken er det kort vei til lekeplasser, friområder og badeplass
 • Fellesrom på Solbakken
  Fellesrom på Solbakken
 • Felleskjøkken på Solbakken
  Felleskjøkken på Solbakken
 • Lekerommet på Solbakken
  Lekerommet på Solbakken
 • En av stuene på Solbakken
  En av stuene på Solbakken
Dette har vi hos oss
 • Aktivitetsrom
 • Egne leiligheter
 • Egen nøkkel
 • Eget bad
 • Egne hybler
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Klatrestativ
 • Lekeplass
 • Lekerom
 • Vaskerom
Nærområdet

Nærområdet

Solbakken barne- og familiesenter ligger sentralt på Sør-Tromsøya i Tromsø. Området rundt senteret er et etablert strøk med eneboliger og mindre boligblokker. Senteret har kort vei til barneskole, lekeplasser, fotballbaner, friområder, opparbeidet badeplass og park. Det er turstier og gangveier i området, disse fører til matbutikker og friluftsområder. Det tar ca 20 minutter å gå inn til Tromsø sentrum. Det er også god og lett tilgjengelig bussforbindelse.

Tromsø by har mange ulike tilbud for barnefamilier.

 • Åpen barnehage - hvor foreldre kan ta med seg sine barn og møte andre.
 • Bibliotek med eventyrstund og andre aktiviteter rettet mot de minste.
 • Ulike museer – flere i umiddelbar nærhet og godt tilrettelagt for barn.
 • Et rikt kulturliv, ofte med tilbud til barn og familier.
 • Mini Zoo – en liten dyrepark 2 mil utenfor Tromsø.
 • Tromsøbadet – badeland for små og store.
 • Naturen rundt byen er lett tilgjengelig
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det er ca 20 ansatte på Solbakken, og det er ansatte på jobb hele døgnet. Det er flest på dagtid i ukedagene, siden det er da de fleste aktiviteter og avtaler foregår.

Vår oppgave er å gi støtte og veiledning til familiene som bor her, og kartlegge barnas omsorgssituasjon. De ansatte har ikke ansvar for barna, det er det foreldrene som har.

Vi som jobber her har utdanning som barnevernspedagog, psykolog, førskolelærer, pedagog eller sosionom. Alle har lang erfaring fra arbeid med familier og mennesker i utsatte livssituasjoner. Vi har videreutdanning og opplæring i ulike relevante metoder og verktøy.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Det er barneverntjenesten i din kommune som sender søknad om plass på Solbakken. Når det er bestemt at du skal komme, gjøres et forarbeid hvor Solbakken, barneverntjenesten og du/dere foreldre deltar. I tillegg kan eventuelle andre i nettverket delta, for eksempel helsesøster, barnehagepersonale, terapeuter eller familie. Tema i forarbeidet er informasjon om Solbakken, bakgrunn for søknaden, motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt dine/deres tanker om dette. Dersom det er ønskelig og mulig, kan du komme på omvisning på senteret.

Inntaksmøte

Oppholdet hos oss starter med et inntaksmøte der Solbakken, dere foreldre og barneverntjenesten deltar. Barneverntjenesten går gjennom vedtak og tiltaksplanen som beskriver målsettingen med oppholdet.

I møtet snakker vi om innholdet i oppholdet, hvor lenge dere skal være her og andre ting som er viktig for dere å vite. Dere vil få tydelig informasjon om hva som er målet med oppholdet og hvordan vi på Solbakken vil jobbe sammen med dere for å nå målene. Vi vil også gi informasjon om hvilke rettigheter du/dere har når dere bor på senteret. Vi er opptatt av at du som bor her skal være med å utforme din hverdag her, innenfor senterets rammer.  

Hva kan du ta med deg hit?

Dere må ta med klær, toalettsaker og eventuelt bleier. Ta også med vogn, nødvendig utstyr til barnet og eventuelt noen leker som er kjent for barnet.
Mens du er på Solbakken får du kostpenger som skal dekke utgifter til mat som du selv handler inn på dagligvarebutikker. Vi har også noen fellesmåltider.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at dere skal trives best mulig, og i starten bruker vi mye tid på å bli kjent med hverandre og å bli kjent i området rundt Solbakken.

Kartlegging

De første ukene jobber vi med kartlegging for å få frem ressurser og utfordringer i familien. Vi kartlegger hvordan barn og foreldre har det, barnets fungering og behov, samspill, kontakt mellom barn og foreldre, struktur, døgnrytme og praktiske foreldreferdigheter. Dette gjøres gjennom samtaler, observasjon, filmopptak og gjennomgang av filmopptakene. Kartleggingen og foreldrenes egne ønsker for oppholdet er bestemmende for hvilke områder vi skal ha fokus på og jobbe videre med.

Handlingsplan

I samarbeid med dere utarbeider vi en handlingsplan for de områdene vi skal jobbe med. Vi ønsker at dere som foreldre skal være aktive i utformingen av egne mål for oppholdet. Handlingsplanen er vårt viktigste arbeidsdokument, og brukes som utgangspunkt når vi oppsummerer uka sammen.

Ukeplan

Hver familie som bor ved senteret får egen ukeplan med oversikt over alle aktiviteter. I tillegg til individuelle avtaler kommer felles morgensamlinger i hvert hus, fellesmåltider, vask av hus, søndagsturer, sangsamlinger og fellesaktiviteter.

Barnepass

Det er du som forelder som er ansvarlig for omsorg, stimulering og aktivitet for barna dine. Solbakken kan passe barna når du /dere har samtaler, møter eller veiledning, eller dersom andre særlige grunner gjør at du trenger barnepass.

Samarbeid med familie og nettverk

Det varierer om familiene som bor på senteret har et nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Etter hvert som vi blir kjent ser vi hvilke ressurser som finnes rundt familien din – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjon eller lignende. På denne måten finner vi ut hvem som kan støtte dere videre.

Hjemreise og ferie

Hver tredje helg reiser dere hjem slik at dere kan opprettholde dagliglivet og kontakten med nettverket hjemme. Kanskje har barnet en barnehage det skal tilbake til?

Hjemreiser er også en anledning for dere foreldre til å trene på de områdene vi har fokus på i handlingsplanen.

Besøk

Dere kan ta imot besøk på hybelen/leiligheten på Solbakken. Dette avtales med personalet.

Hverdagen din

Morgensamling

Familiene samles til morgensamling hver ukedag klokka 9. Her legges det planer for dagen og prates om løst og fast.

Sangstund

Hver tirsdag fra 9.15 – 10.00 har vi sang og lek med foreldre og barn. Denne aktiviteten er tilpasset de barna som bor på Solbakken.  

Foreldregruppe

En gang i uken tilbys gruppeveiledning med ulike aktuelle tema. Gruppen ledes av personalet og det legges opp til undervisning samt refleksjon og deltakelse fra foreldrene.

Måltider

Alle som bor her lager sine egne måltider, utenom fellesmiddager som avtales på faste dager. Familiene får dekket utgifter til mat og gjør selv innkjøp.

Renhold og orden

Alle har ansvar for orden og renhold i sin leilighet. Ansvar for renhold av deler av fellesarealene går også på omgang mellom foreldre og personale.

Fritid og aktiviteter

Det finnes mange muligheter til en aktiv fritid i området. Dersom familien har lyst til å delta på aktiviteter utenfor senteret er dette fullt mulig. Utgifter til slike aktiviteter dekker dere selv. Avtal gjerne med personalet når dere drar / kommer tilbake, slik at vi kan planlegge dagen.  

Regler

Når du bor på senteret forventes det at du etterlever ordensreglene og rutinene på huset,  at du opptrer hensynsfullt overfor andre familier og ansatte og at du bidrar til et godt fellesskap. Det skal være ro i fellesarealene klokka 23.00. Det er ikke tillatt med kjæledyr på senteret. Oppbevaring og bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt. Røyking er tillatt på bestemte plasser utendørs.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Kartlegging

Vi starter med en kartlegging for å få frem ressurser og utfordringer i familien. Vi kartlegger hvordan barn og foreldre har det, barnets fungering og behov, samspill, kontakt mellom barn og foreldre, struktur, døgnrytme og praktiske foreldreferdigheter. Dette gjøres gjennom samtaler, observasjon, filmopptak og gjennomgang av filmopptakene. Kartleggingen og foreldrenes egne ønsker for oppholdet er bestemmende for hvilke områder vi skal ha fokus på og jobbe videre med.

Veiledning

Kartleggingen i starten av oppholdet er, sammen med foreldrenes egne ønsker, grunnlaget for det videre arbeidet. I veiledningsarbeidet er det ofte fokus på samspill mellom foreldre og barn og på styrking av båndene mellom foreldre og barn. Dette forutsetter at foreldrene ser barnas behov og møter dem på en måte som bidrar til trygghet og utviklingsstøtte for barnet.

De ansatte observerer samspillet mellom foreldre og barn samt foreldrenes omsorgspraksis, slik at vi kan støtte foreldrene til endring.

Foreldrenes egen oppveksthistorie har betydning for hvilken omsorg de selv gir sine barn. Dette er derfor tema for samtaler. Samtalene handler også om foreldrenes tanker og forståelse for hvordan barnet opplever og forstår ulike situasjoner (mentalisering).

Vi filmer foreldre og barn jevnlig under oppholdet. Dette fordi foreldre opplever det som nyttig å se seg selv i ulike situasjoner sammen med barnet. Dette er et godt utgangspunkt for refleksjon i samspillsituasjoner. Vi kan med utgangspunkt i filmen finne ut hva vi ser av godt samspill, og hvilke områder som må forbedres.

I veiledningen bruker vi ulike metoder, her er noen eksempler:

Marte Meo – er en løsningsfokusert metode som baserer seg på kunnskap om hva som virker utviklingsstøttende for barnet. Små sekvenser fra dagliglivet filmes og i veiledningen får foreldrene se hva de gjør som fremmer barnets utvikling og hvorfor. Målet er å øke sensitiv omsorg og gi foreldrene en mestringsopplevelse.

Circle of security – trygghetssirkelen er laget for å lære foreldrene prinsipper fra tilknytningsteori. Målet er å styrke foreldrenes evne til å oppfatte og tolke barnets signaler og behov, samt hvordan egne reaksjoner påvirker barnet. Programmet er internasjonalt anerkjent og basert på forskning om tilknytning mellom foreldre og barn.

ICDP – Foreldreveiledning i gruppe basert på ulike temaer for godt samspill.

NBO – vi observerer det nyfødte spedbarnet (0-3 måneder) i samarbeid med foreldrene. Barnets responsmønster og kapasitet løftes frem, og foreldrene skal oppleve større trygghet og mestringsfølelse på at de kan lese og tolke barnets signaler. Relasjonen mellom barnet og foreldrene styrkes.

Metodene har fokus på foreldrenes oppmerksomhet mot barnets reaksjoner, opplevelser, signaler og behov - og hvordan foreldrenes egne reaksjoner virker på barnet. Foreldrene øver på å lære å se og tolke barnets signaler, og respondere på det. Slik øves foreldrenes sensitivitet.

Døgnklokke, er et registreringsskjema foreldrene fyller ut i løpet av døgnet. Her registreres søvn, våkenhet, uro, gråt og inntak av måltider gjennom døgnet. Døgnklokken skal bidra til å hjelpe foreldre til å strukturere døgnet og få oversikt over barnets søvn- og spisemønster.

Miljøterapi

Vi deltar ofte i dagligdagse situasjoner med familiene, slik at råd og veiledning kan gis direkte i konkrete situasjoner som oppstår. Det gis veiledning i økte foreldreferdigheter som å involvere seg positivt i barnet, gi ros og oppmuntring, positiv ledelse og også i praktiske foreldreferdigheter.

Senteret har også en del fellesaktiviteter som fellesmåltider, turer og aktiviteter rettet mot barna som sangstund og fysisk aktivitet.

Det skrives en sluttrapport som beskriver oppholdet og det gjøres vurderinger i forhold til oppdraget gitt av barneverntjenesten. Her fremkommer også eventuelle anbefalinger om videre tiltak.  

Forlengelse av opphold

I enkelte tilfeller kan et opphold hos oss forlenges dersom det er enighet om at familien kan ha nytte av det.

Tilbud til gravide

Solbakken er også et tilbud for sårbare gravide i siste del av svangerskapet. Formålet er å skape ro og trygghet i siste del av graviditeten og bistå i forberedelse til morsrollen. Vi ønsker å etablere en trygg og god relasjon mellom mor/familien og teamet, slik at vi kan komme tidlig og godt i gang med veiledning etter fødselen.

Et opphold ved senteret kan gi foreldre og barn trygge rammer og virke stabiliserende for sårbare gravide.  

Barseltid
Senteret tilpasser og tar ekstra hensyn den første tiden etter fødselen. Denne tiden, inntil 3 uker etter fødselen, skal gi mest mulig ro rundt familien. Det viktigste i denne perioden er å skape en best mulig start i barnets liv og tid til å bli kjent med omsorgspersonene. For foreldrene handler det om å bli kjent med barnet og å bli trygg i foreldrerollen. I barseltiden vil oppfølgingen av familien og gjennomføring av avtaler tilpasses den enkelte familie.  

Tema for kartleggings- og støttesamtaler kan for eksempel være foreldrerollen, normalreaksjoner hos barselkvinner, etablering av et godt tidlig samspill, rutiner, amming, stell og søvn.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får påvirke hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Trygghet gir vekst og utvikling for barn og familier
 • Solbakken barne- og familiesenter gir tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år.
 • Plass til 5 familier
 • Tiltaket hjemles i Lov om barneverntjenester §4-4 2. ledd.
 • Oppholdstiden er vanligvis 12 uker.
 • Solbakken er lokalisert sentralt i Tromsø.

 

Besøksadresse

Solbakken 12, 9006 Tromsø

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 15 370

Epost
solbakken.tromso@bufetat.no
Cathrine Holm
Leder

Tlf: 466 15 672