• Solbakken oversikt
  Solbakken oversikt
 • Solbakken uteareal
  Solbakken uteareal
 • Solbakken fellesrom
  Solbakken fellesrom
 • Solbakken kjøkken
  Solbakken kjøkken
 • Solbakken stue
  Solbakken stue
Dette har vi hos oss
 • TV på rommet
 • Trådløst nettverk
 • PC
 • Egne leiligheter
 • Utendørs lekeapparater
 • Gymsal
 • Leker
 • Lekeplass
 • Hagemøbler
 • Grill
Nærområdet

Nærområdet

Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge. Det  bor over 75 000 personer i kommunen.

Solbakken barne og familiesenter ligger sentralt på sørtromsøya i Tromsø. Området rundt senteret er et etablert strøk med eneboliger og mindre boligblokker. Senteret har kort vei til barneskole, lekeplasser, fotballbaner/binger, friområder, opparbeidet fjæra/badeplass, og park. Det er turstier og gangveier i området, disse fører til matbutikker og friluftsområder. Senteret ligger sentralt og det tar ca 15 minutter å gå inn til Tromsø sentrum, det er også god og lett tilgjengelig bussforbindelse.

Tromsø by har mange ulike tilbud for barnefamilier.

 • Åpen barnehage, et tilbud hvor foreldre kan ta med seg sine barn og møte andre.
 • Bibliotek med eventyrstund og andre aktiviteter rettet mot de minste.
 • Ulike museer – flere er i umiddelbar nærhet og er godt tilrettelagt for barn.
 • Kulturlivet i Tromsø er rikt og har stadig tilbud til barn og familier.
 • Mini zoo – en liten dyrepark utenfor Tromsø
 • Naturen rundt byen er lett tilgjengelig
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det er 12 ansatte på senteret,  og det er ansatte på jobb hele døgnet.  Det er flest på dagtid i ukedagene, for det er da de fleste aktiviteter og avtaler pågår.  Vår oppgave er å gi støtte og veiledning til utsatte familier, og å kartlegge områdene beskrevet i tiltaksplanen fra barneverntjenesten i kommunen. De ansatte har ikke ansvar for barna, det er det foreldrene som har.

Vi som jobber her har bakgrunn som blant annet psykologspesialist,  barnevernspedagog, førskolelær, pedagog, sosionom  og filosof. Alle har lang erfaring fra arbeid med mennesker i utsatte livssituasjoner. Mange har videreutdanning som: Marte Meo terapeut, PMTO terapeut, veiledning, relasjon og nettverk, Circle og Security, metodiske barnesamtaler, miljøterapi, Kognitiv atferdsterapi, NBO, MIM, ICDP, DUÅ.

 I tillegg til egen psykologspesialist mottar personalet  ekstern veiledning fra en annen erfaren psykologspesialist hver 4-6 uke.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Før et inntak mottar vi en søknad om opphold ved senteret fra barneverntjenesten i kommunen du bor i. Når inntak er endelig bestemt gjennomføres et forarbeid. Her deltar Solbakken, barneverntjenesten i kommunen og foreldrene. I tillegg kommer evtuelle andre i nettverket. Dette kan være helsesøster, barnehagepersonale, terapeuter eller familie. Tema her er informasjon om Solbakken, bakgrunn for søknaden, og nettverkets vurderinger av familiens utfordringer og styrker, samt foreldrenes tanker om dette. Vi tilbyr også å ta i mot besøk for omvisning i forkant av en søknad, som et ledd i motiveringsprosessen av foreldre.

Inntaksmøte

Oppholdet hos oss starter med et inntaksmøte med Solbakken, foreldrene og barneverntjenesten. Vedtak og tiltaksplan gjennomgås av kommunen og en samarbeidsavtale med senteret skrives. Vi innhenter også skriftlig samtykke til bruk av videoopptak og samarbeid med andre instanser der det er nødvendig. Foreldre blir informert om oppholdet og prosessen de går inn i.

Hva kan du ta med deg hit?

All mat og husholdningsartikler er inkludert i oppholdet for foreldre og barn. Familien må ta med klær, toalettsaker og eventuelt bleier selv. Ta også  med vogn og eventuelt noen leker som er kjent for barnet.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at familiene skal trives best mulig, og i starten bruker vi mye tid på å bli kjent med hverandre og å bli kjent i området rundt Solbakken.

Kartlegging

Vi starter med en kartlegging for å få frem ressurser og utfordringer i familien. Vi kartlegger barnets fungering og behov, samspill, foreldreferdigheter, struktur og døgnrytme, nettverk og praktiske foreldreferdigheter. Dette gjøres gjennom ulike strukturerte intervjuer og tester, samtaler, observasjon og ved å se film av familien og samspillsfilmer av andre familier. Kartleggingen og foreldrenes egne ønsker for oppholdet er  bestemmende for hvilke områder som vi skal ha fokus på videre.

Handlingsplan

Her skriver vi ned hva den enkelte familie skal arbeide med under oppholdet. Grunnlaget for planen er familiens tanker om hva de ønsker hjelp til, barnevernstjenestens tiltaksplan og arbeidsområder fra kartlegginga. Vi ønsker at foreldrene skal være aktive i utformingen av egne mål for oppholdet. Handlingsplanen vårt viktigste arbeidsdokument, og brukes som et utgangspunkt når vi oppsummerer uka sammen med familien.

Ukeplan

Hver familie som bor ved senteret får en egen ukeplan som viser en oversikt over alle aktiviteter, møter, samtaler og fellesaktiviteter som skal foregå gjennom uken. Hver familie har egne individuelle avtaler, og i tillegg kommer felles morgensamlinger i hvert hus, fellesmåltider, søndagsturer/aktiviteter, fellesaktivitet, vask av hus og felles sangsamling.

Barnepass

Det er foreldrene som er ansvarlig for ivaretakelse, samvær, stimulering og aktivitet for barna sine. Solbakken kan passe barna i forbindelse med samtaler og veiledning av foreldrene. Det kan også være særlige grunner til at noen foreldre trenger barnepass. Familiene kan benytte seg av åpen barnehage – et tilbud som kommunen har. Her skal foreldrene være sammen med barna den tiden de er i åpen barnehage.

Samarbeid med familie og nettverk

For familiene som bor på senteret varierer det i hvilken grad de har et nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien din – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende. På denne måten finner vi ut hvem som kan bistå familien videre.

Hjemreise og ferie

Hver fjerde helg er satt av til hjemreiser. Dette for at familiene skal opprettholde kontakt med nettverket i hjemkommunen. Det kan være at barnet har en barnehage som det skal tilbake til. Hjemreiser er også en anledning for foreldrene til å trene på de områdene de har fokus på i handlingsplanen. Familiene sier fra til personalet når de forlater senteret og når de regner med å komme tilbake. Senteret arrangerer ikke ferieturer, men familier som har planer om dette kan gjøre avtaler på forhånd.

Besøk

Familiene kan ta imot besøk i sin egen leilighet på Solbakken. Det avtales med personalet.

Hverdagen din

Morgensamling

Familiene samles til morgensamling hver ukedag kl 09. Her legges det planer for dagen og prates om løst og fast.

Sangstund

Hver tirsdag fra 9.15 – 10.00 har vi sang og lek sammen med foreldre og barn. Denne aktiviteten er tilpasset de barna som bor på Solbakken.  

Måltider

Alle som bor her lager sine egne måltider, det er avtalt fellesmiddager faste dager. Familiene får dekket utgifter til mat og gjør selv innkjøp.

Renhold

Alle har ansvar for renhold i sin leilighet.Ansvar for renhold av fellesarealene går også på omgang mellom foreldre og personale.

Fritid og aktiviteter

Det finnes mange muligheter til en aktiv fritid i området. Dersom familien har lyst til å delta i aktiviteter utenfor senteret er dette fullt mulig. Vi som jobber her kan være behjelpelige med å finne det tilbudet du leter etter og hva som finnes i området. Utgifter til slike aktiviteter dekkes av den enkelte familie. 

Regler

Når du bor på senteret forventes det at du etterlever ordensreglene på huset, faste rutiner og opptrer hensynsfullt overfor beboere og ansatte og bidrar til et godt fellesskap. Blant annet skal det være ro i fellesarealene klokka 23.00. Det er ikke tillatt med kjæledyr på senteret. Oppbevaring og bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt. Brudd på reglene vil kunne føre til utskriving.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Kartlegging

Vi starter med en kartlegging for å få frem ressurser og utfordringer i familien. Vi kartlegger barnets fungering og behov, samspill, foreldreferdigheter, struktur og døgnrytme, nettverk og praktiske foreldreferdigheter.

Dette gjøres gjennom ulike strukturerte intervjuer og tester, samtaler, observasjon og ved å se film av familien og samspillsfilmer av andre familier. Kartleggingen bestemmer hvilke områder som vi skal ha fokus på videre i oppholdet, det er også foreldrenes egne ønsker for veiledningsområder.

Veiledning

I veiledningsarbeidet er det ofte fokus på samspillet og på styrking av båndene mellom foreldre og barn. Dette forutsetter at foreldrene ser barnas behov og møter dem på en måte som bidrar til utviklingsstøtte og læring for barnet.

Miljøpersonalet observerer samspillet mellom foreldre og barn, og foreldrenes omsorgspraksis for å støtte foreldrene til endring.

I veiledningen bruker vi ulike metoder, her er noen eksempler:

Marte Meo – er en løsningsfokusert metode som baserer seg på kunnskap om hva som virker utviklingsstøttende for barnet. Små sekvenser fra dagliglivet filmes og i veiledningen får foreldrene se hva de gjør som fremmer barnets utvikling og hvorfor. Målet er å øke sensitiv omsorg og gi foreldrene en mestringsopplevelse.

Circle of security – trygghetssirkelen er laget for å lære foreldrene prinsipper fra tilknytningsteori. Målet er å styrke foreldrenes evne til å oppfatte og tolke barnets signaler og behov, samt hvordan egne reaksjoner påvirker barnet. Programmet er internasjonalt anerkjent og basert på forskning om tilknytning mellom foreldre og barn.

ICDP – Foreldreveiledning i gruppe basert på ulike temaer for godt samspill.

NBO – vi observerer det nyfødte spedbarnet (0-3mnd) i samarbeid med foreldrene. Her løftes barnets responsmønster og kapasitet frem. «Se barnet ditt snakker til deg» - foreldrene skal oppleve større trygghet og mestringsfølelse på at de kan lese og tolke barnets signaler. Relasjonen mellom barnet og foreldrene styrkes.

Metodene har fokus på foreldrenes oppmerksomhet mot barnets reaksjoner, opplevelser, signaler og behov -  og hvordan foreldrenes egne reaksjoner virker på barnet. Foreldrene øver på å lære å se og tolke barnets signaler, og respondere på det. Slik øves foreldrenes sensitivitet.

Døgnklokke, er et registreringsskjema foreldrene fyller ut i løpet av døgnet. Her registreres søvn, våkenhet, uro, gråt og inntak av måltider gjennom døgnet. Døgnklokken skal bidra til å hjelpe foreldre til å strukturere døgnet og få oversikt over barnets søvn- og spisemønster

Miljøterapi

Råd og veiledning kan gis direkte i dagligdagse situasjoner som oppstår i dagliglivet på senteret. Det gis veiledning i økte foreldreferdigheter som å gi gode beskjeder, involvere seg positivt i barnet, ros og oppmuntring, positiv ledelse og også i praktiske foreldreferdigheter.

Foreldrenes egen oppveksthistorie har betydning for hvilken omsorg de selv gir sine barn. Dette er tema for individuelle samtaler.

Samtaler er også knyttet rundt foreldrenes tanker og forståelse for hvordan barnet opplever og forstår ulike situasjoner (mentalisering).

Vi filmer foreldre og barn jevnlig under oppholdet. Dette fordi foreldre opplever det som nyttig å se seg selv i ulike situasjoner sammen med barnet. Dette er et godt utgangspunkt for refleksjon i samspillssituasjoner. Vi kan med utgangspunkt i filmen finne ut hva vi ser av godt samspill, og hvilke områder som må forbedres.

I perioder kan det være gruppesamtaler hvor alle familier deltar. Det kan være tema fra trygghetssirkelen, ICDP – temaer for å bedre samspill, og elementer fra PMTO, De Utrolige Årene, det kan også være temaer som hygiene, kost eller barns utvikling.

Det er miljøterapeuter sammen med familien daglig i ulike hverdagssituasjoner, her kan det også gis råd og veiledning. Senteret har også en del fellesaktiviteter som felles måltider, turer og aktiviteter rettet mot barna som sangstund og fysisk aktivitet.

På slutten av oppholdet trekker miljøterapeutene seg noe tilbake og ser om foreldrene har hatt utbytte av oppholdet. Det skrives også en sluttrapport som beskriver oppholdet og det gjøres vurderinger i forhold til oppdraget gitt av barneverntjenesten.

Forlengelse av opphold

I enkelte tilfeller kan et opphold hos oss forlenges dersom det er enighet om at familien kan ha nytte av det.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Fylkesmannen skal  passer på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

 • Solbakken barne- og familiesenter  gir et tilbud til familier med barn i førskolealder, og de minste barna prioriteres.
 • Plass til 5 familier
 • Tiltaket hjemles i Lov om barneverntjenester §4-4 2. ledd.
 • Oppholdstiden er vanligvis 12 uker.
 • Solbakken er lokalisert sentralt i Tromsø.
Besøksadresse

Solbakken 12, 9006 Tromsø

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 15 370

Faks

77 66 60 99

Epost
solbakken.tromso@bufetat.no
Cathrine Holm
Leder

Tlf: 466 15 672
Publisert 27. mai 2014.
Oppdatert 27. august 2018.