• Felles spisestue
  Felles spisestue
 • Soverom for barna
  Soverom for barna
 • Soverom for barna ut mot vindu
  Soverom for barna ut mot vindu
 • Kjøkken på en av avdelingene
  Kjøkken på en av avdelingene
 • Fellesrom for barna
  Fellesrom for barna
Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles kjøkken
 • Felles TV-rom
 • Hagemøbler
 • Leker
 • PC
 • PC for leksehjelp
 • Spill
 • Stor uteplass og plen
 • Trådløst nettverk
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Alle fem avdelinger er plassert på forskjellige steder i nærområdet i Ringerike. Det vil også gjøre at det er forskjellige avstander til skole, kollektivtilbud og fritidstilbud, men alle avdelingene har et rikt tilbud av aktiviteter som barna kan benytte seg av.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

29 plasser. Ringerike omsorgssenter har plass til 29 gutter og jenter mellom 0 og 15 år. De fleste som kommer hit har flyktet fra sitt hjemland med håp om en bedre fremtid. Noen av barna kan også være offer for menneskehandel. Barna er plassert etter barneloven kap. 5, paragraf 5A.

55 voksne. Vi arbeider for tiden langturnus. Vår oppgave er å være trygge voksne som barna kan stole på og snakke med. De fleste av oss har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, lærere, vernepleiere og andre med relevant realkompetanse..

Trygghet. Vi skal møte alle barna som kommer hit med omsorg, åpenhet og grenser. Barna skal ha et godt bo- og omsorgstilbud tilpasset deres behov.

Særkontakt. Hvert barn får to kontaktpersoner. De skal ha et spesielt omsorgsansvar for barnet, og skal hjelpe til med å lage kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP) og handlingsplan. De skal også ha ukentlige samtaler med barnet, samt ansvar for samarbeid og oppfølging av skole, verge, medisinskoppfølging og sørge for at barnet får utdel nødvendig utstyr.

Særkontaktene skal også være pådrivere for at barn som har familie kan ha kontakt med denne, og ved behov informere om mulighet for oppsporing av familie eller sende melding til Røde Kors.

Hverdagen til barna

Hverdagen til barna

Barna/ungdommene som bor hos oss er ulike, men har felles livssituasjon. Dette innebærer at vi ser hvert enkelt av barna/ungdommene som et selvstendig individ, ikke som en gruppe. Vi har en tydelig, men om nødvendig, fleksibel døgnstruktur som skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for barna/ungdommene.

For å sikre at hvert enkelt barn/ungdom får utfordringer tilpasset deres modenhet/behov, styres arbeidet i det daglige av barnets handlingsplan og for eksempel ukeplaner laget i samarbeid med barnets hovedkontakt.

Skole. Alle beboere har tilrettelagt grunnskoletilbud ved de lokale skolene. Barna skal normalt ha skoleplass innen en uke etter ankomst. Da vil barna starte ved en innføringsklasse, og etter hvert flyttes over til en vanlig klasse dersom barnet er klar for det. Barnas hovedkontakt har ansvar for koordinering og samarbeid med skolene. Barna får tilbud om leksehjelp hver dag til faste tider.         

Fritid og aktiviteter. Det er et mål å vurdere om barna skal delta i en organisert aktivitet i nærmiljøet. Avdelingene har utstyr som kan aktivisere barna på og uten for senteret.

Når barna kommer hit

Når barna kommer hit

Ankomstfasen. Ringerike omsorgssenter henter barn(a) hos Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo sentrum innen to timer (eller etter avtale) etter å ha fått telefonbeskjed.

Kort tid etter ankomsten gjennomfører vi en samtale med barnet med tolk til stede for å gi tilpasset informasjon til barnet om oppholdet hos oss, barnets rettigheter og situasjonen som asylsøker. Det blir handlet inn klær etter behov en av de første dagene.

Vi skal gi informasjon om asylsøknadsbehandlingen og om representantens og advokatens rolle. Gjennom hele oppholdet skal vi gi nødvendig og tilpasset informasjon til barna. I løpet av den første uken skal vi varsle følgende instanser:

 • skole
 • helse
 • politi

For å kunne mestre livet og hverdagen i det norske samfunnet er det viktig med rask oppstart i skole, eventuelt barnehage og fritidsaktiviteter.

De første tre ukene på senteret samarbeider vi med barnet for å kartlegge situasjonen og videre behov. Deretter utarbeider vi et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg hos oss. Denne kartleggingen skrives i kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP). KOPP-en skal sendes Bufetats regionkontor tre uker etter barnets ankomst.

Innen seks uker skal regionkontoret fatte et oppfølgingsvedtak på grunnlag av innspill fra oss. Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn forhandlingsplanen som beskriver den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret.

Før asylsøknaden er ferdigbehandlet. Barnet følges opp i samsvar med oppfølgingsvedtak. Sammen med barnet utarbeider vi en handlingsplan basert på oppfølgingsvedtaket for den konkrete oppfølgingen av barnet.

I denne fasen gjennomfører Utlendingsdirektoratet (UDI) asylintervjuet med barnet under tilstedeværelse av representanten. Ellers går barnet på skole og deltar i lokalsamfunnet gjennom f.eks. deltakelse i fritidsaktiviteter.

Vi skal under hele oppholdet følger vi barnets utvikling nøye. Ved vesentlige endringer i barnets behov for oppfølging skal vi utarbeide forslag til nytt oppfølgingsvedtak.

Etter asylsøknaden er ferdigbehandlet. Mål: kartleggings- og oppfølgingsplanen (KOPP) for bosetting oversendes regionkontoret innen tre uker etter vedtak om opphold.

Når enslige mindreårige asylsøkere får vedtak om opphold i landet, skal kartleggingen ferdigstilles og sendes regionkontoret innen tre uker etter at asylvedtaket er fattet. All informasjon som er relevant for å sikre en god bosetting skal fremgå av kartleggingen.

Kartleggingen danner grunnlag for bosetting i en kommune.   

Ved avslag på søknad om asyl skal vi følge barnets utvikling nøye. Ved vesentlige endringer i barnets behov oppdaterer omsorgssenteret KOPP, og sender denne til regionkontoret for nytt oppfølgingsvedtak. Omsorgssentret skal oppdatere handlingsplanen for oppholdet etter gitte tidsfrister.

Helsesjekk. Alle barn som kommer til Ringerike omsorgssenter får helsesjekk hos lege, tannsjekk hos tannlege og oppfølging av psykiske helse fra enhet for psykologressurser.

Informasjon til samarbeidspartnere

Informasjon til samarbeidspartnere

Omsorgssentret har en viktig oppgave med å forberede barna som skal bosettes på flytting til en kommune. Dette gjøres gjennom samtaler med og informasjon til barnet, og i samarbeid med bosettingskommunen.

Barnets situasjon og behov kartlegges i løpet av oppholdet på omsorgssentret. Kartleggingen danner grunnlag for oppfølgingen av barnet mens barnet oppholder seg ved omsorgssentret og for en etterfølgende bosetting.

Når et barn får innvilget opphold i landet, skal kartleggingen og oppfølgingsplanen ferdigstilles og sendes Bufetat, ved regionkontoret, snarest mulig og innen 3uker etter vedtaksdato.  All informasjon som erkjent og relevant for å sikre en god bosetting skal fremgå av kartleggingen. Kommunen vil bruke kartleggingen for å tilrettelegge for et tilpasset tiltak for barnet.

Når kartleggingen er oversendt Bufetat (ved regionkontoret) vil disse inngå avtale med en kommune om bosetting av barnet. Omsorgssentret skal forberede, tilrettelegge og motivere barnet på bosetting. Etter at den endelige avtalen med kommunen er inngått, bør kommunen ha jevnlig kontakt med omsorgssenter for å sikre en god overgang fra omsorgssentret til bosettingskommunen.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Ringerike omsorgssenter har en faglig plattform der vi i tillegg til traumesensitiv tilnærming, har fokus på å bygge på de ressurser og ferdigheter barnet/ungdommen har. Barne(vern)faglig og flyktningfaglig kompetanse samt spesifikk kunnskap om enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er vi også opptatt av å ha. Det er særlig viktig for oss at vi har fokus på at barna/ungdommene hos oss lærer hva medvirkning er, og hva de kan medvirke i.

«Barn/ungdommer gjør det godt når de kan» er en viktig verdi som vi skal ha med oss inn i alle menneskemøter. Barna og ungdommene som kommer til oss har med seg ulike erfaringer, både fra hjemlandet og fra flukten.

Felles for alle er blant annet at de;

 • har kommet fra det kjente til det ukjente
 • har med seg en eller flere potensielt traumatiserende opplevelser
 • preges av savn, men det kommer til uttrykk på ulike måter
 • ikke lenger har en kjent voksen omsorgsperson som kan tilby trygghet og omsorg
 • har med seg noe de er gode på/mestrer og som vi kan hjelpe de å hente frem/bygge videre på

Vi jobber fra første stund traumesensitivt, blant annet med fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering. Vi tilstreber å legge til rette for at de som ønsker det, får mulighet til å ivareta sin kulturelle bakgrunn, religiøse praksis og språk. Det kan bidra til å skape trygghet, og er et godt utgangspunkt for å venne seg til alt det nye. Vi vet ofte svært lite om barnet/ungdommen ved ankomst, og det blir viktig å ha fokus på god kartlegging.

Arbeidet hos oss er preget av de ulike fasene barnet/ungdommen er i gjennom;

 • Ankomstfasen
 • Før asylsøknaden er ferdigbehandlet
 • Etter asylsøknaden er ferdigbehandlet
 • Bosettings- eller returfase

De overnevnte fasene påvirker barn/ungdommer forskjellig. De kan kjenne på følelsen av å ha satt livet sitt «på vent» Det kan gjelde både før barnet/ungdommen får svar på asylsøknaden sin, før flytting til en eventuell kommune, men gjelder særlig de som blir boende hos oss med midlertidig opphold/avslag. Dette stiller store krav til å kunne gi alle individuelt tilpasset omsorg.

Bred kompetanse. Siden oppstart i 2008, har våre 55 faste medarbeidere skaffet seg god erfaring og kompetanse i det å jobbe med barn/ungdommer fra en annen kultur enn den norske. Personalgruppen har variert bakgrunn, både i kjønn, alder og nasjonalitet. Vi har en del lærere/førskolelærere, sosionomer, vernepleiere og barneverpedagoger blant våre ansatte, men også ufaglærte med relevant realkompetanse.

Psykologer. Omsorgssentrene får bistand fra Enhet for psykologressurser som har som oppgave å bidra til å fremme god psykisk helse hos barna gjennom kartlegging og oppfølging av barna/ungdommene. De har også oppgaver knytte til personalet hvor de skal gi veiledning, konsultasjon og undervisning i samarbeid med senteres ledelse og fagstab.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på institusjon

Dine rettigheter på institusjon finnes også som brosjyre på flere språk

Tilsyn

Fylkesmannen i Buskerud skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vår oppgave er å være trygge voksne som barna kan stole på.
 • Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år
 • 29 plasser
 • Ringerike omsorgssenter har fem avdelinger. Avdelingene er spredt i Ringerike kommune
 • Oppholdets varighet er til asylsøknad er ferdigbehandlet og barnet er bosatt eller sendt ut av landet
Besøksadresse

Storgata 11, 4. etasje, 3510 Hønefoss

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 850

Epost
ringerike.omsorgssenter@bufetat.no
Kristen G. Langfeldt
Leder

Tlf: 466 17 778