Nærområdet vårt

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende.  Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Foreldrene anses som barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy, som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

Tiltaket har tre PMTO-terapeuter i ett team. En terapeut er lokalisert i Arendal og to er i Kristiansand.

Behandlingsforløpet

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder. Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også han/hun til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Søknad

Det er barneverntjenesten i kommunen som, sammen med familien, søker PMTO. Søknaden går via Inntak i Bufetat til oss i PMTO. Når vi har mottatt søknaden, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. De mottar en sluttrapport, som er gjennomgått med foreldrene.

Samarbeid med familiekontoret i Aust - Agder og Vest - Agder

Familievernet kan tilby barnefamilier tilbud om PMTO behandling. Det er familien selv, som via familiekontoret, sender en søknad om PMTO til Agder barne – og familiesenter. PMTO vil ta kontakt med familien for videre planlegging og gjennomføring.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, er ikke hjemlet i lov om barneverntjenester og registreres ikke i Bufetats arkivsystem for barnevernssaker.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, registreres i familievernets arkivsystem, FADO. Her dokumenteres familievernets arbeid med familier.

Vi som bor og jobber her