• Nygårdsveien 49b
  Nygårdsveien 49b
 • Nygårdsveien hagen
  Nygårdsveien hagen
 • Nygårdsveien spiseplass
  Nygårdsveien spiseplass
 • Nygårdsveien kjøkken med spiseplass
  Nygårdsveien kjøkken med spiseplass
 • Nygårdsveien stua med piano
  Nygårdsveien stua med piano
 • Nygårdsveien tvstua
  Nygårdsveien tvstua

Nygårdsveien

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nygårdsveien senter ligger i Arendal. Senteret ligger i et eldre etablert boligområde med butikk og post i umiddelbar nærhet. Senteret ligger i gangavstand til nærskolen Moltemyr, hvor barn i skolealder sogner.

Offentlig transport

Det er bussforbindelse til sentrum ca.100 meter fra senteret. Harebakken bussterminal der bussene går både til Oslo og Kristiansand ligger 2 kilometer unna. Den lokale Arendal bussterminal ligger i byen.

Togstasjonen ligger 2 km unna, og nærmeste flyplass er Kristiansand lufthavn Kjevik .

Skole og barnehage

Barn som går i barnehage i nærheten fortsetter i denne barnehagen, men ikke full tid.

Barn i skolepliktig alder meldes inn til SMI-skolen Aust-Agder før innflytting. SMI-skolen avgjør i samarbeid med dere foreldre, hjemskolen og oss hvilket skoletilbud som er best for barnet. Moltemyr skole er nærskolen vår. Dersom barnet har ulike lærevansker kan Familieskolen som er en del av ABUP og Sykehusveien 4 være alternativer.

Fritidsaktiviteter

Det er flere muligheter for aktiviteter med barn i nærheten. I nabolaget drives det en babysanggruppe. I byen er det en åpen barnehage og på biblioteket er det fast eventyrstund. Ellers finnes  Arendal Vitensenter for barn og både sykkel- og skøytebane, for å nevne noen aktiviteter som ofte blir brukt av familier som bor her.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

Ved Nygårdsveien senter er vi 13 ansatte. Vi som jobber her er utdannet familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer, førskolelærere og kliniske sosionomer. Senteret har også Marte Meo-terapeut, PMTO-terapeut og COS-terapeut. Alle har lang erfaring fra arbeid med barn og familie.

Turnus

Arbeidsdagen vår er tredelt, der vi jobber dag-, mellom- og kveldsvakt. Vi har også hvilende nattevakt.

 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Målgruppe                                                                          

Nygårdsveien senter har som målgruppe familier med barn i alderen 0 – 6 år som er i behov av hjelpetiltak etter Lov om Barneverntjenester § 4-4. Senteret har kun inntak etter Lov om barneverntjenester.

Etter regionale føringer prioriterer senteret inntak av de yngste barna i alderen 0 – 3 år. Senteret kan utvide aldersgrensen for søsken, til og med 12 år, som er i følge med barn i aldersmålgruppen. Gravide inngår også i målgruppen.

Utreder og veileder omsorgskompetanse

Senteret utreder og veileder foreldres omsorgskompetanse mens barna bor sammen med dem på senteret. Oppholdet skal gi en barnefaglig vurdering av om foreldrene på kort og lang sikt vil gi barnet en forsvarlig omsorg. En utredningsrapport forventes å utgjøre et strukturelt bidrag, med god kvalitet på faglighet, rettssikkerhet, etiske betraktninger og kritisk anvendelse av metoder, for barneverntjenesten, fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker, og domstoler til å treffe beslutninger på barnas fremtidig omsorgssituasjon.

Senteret tar sikte på å gi tilbud hvor:

 • Barnet viser alvorlig skjevutvikling, symptomer på manglende stimulering, struktur og rutiner i hjemmemiljøet, vanskjøtsel eller andre former for overgrep.
 • Det er alvorlig bekymring for at barnet vil gå inn i en skjevutvikling.

Eksklusjonskriterier

Det er ikke tillatt med aktiv bruk av rusmidler under oppholdet ved senteret, men foreldre med rusproblematikk, som er i målgruppen, tas inn. Sikkerhet vurderes før inntak ved alvorlig voldsproblematikk.

Målsetning 

Målsetningen med oppholdet er å bidra til en avklaring av bekymringene barneverntjenesten har knyttet til barnets omsorgssituasjon. Dette gjennom å kartlegge og veilede på områder knyttet til:

 • barnets behov og utviklingsmuligheter
 • foreldres kompetanse til å møte og ivareta barnets behov
 • tilknytningskvalitet og samspill mellom barn og foreldre
 • stabilitet i omsorgsutøvelse
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer

Avklaringen knyttet til måloppnåelse må sees i forhold til hva som er mulig å kartlegge innenfor rammene til Nygårdsveien senter.

Brukermedvirkning

Utredningsforløpet skal sikre at dette blir belyst i saken gjennom en kvalitativ god utrednings-standard, samtidig som det tilpasses hver enkelt familie. Det skal tilstrebes at de som utredes, også barnet etter alder og modenhet, er godt informert om rammene for utredningen, som struktur, observasjoner, metoder, verktøy, tester og hensikten med disse. Arbeidet skal innbefatte brukermedvirkning og tilrettelegging for at de som utredes får anledning til å vise sin realkompetanse og utviklingspotensial. 

Utredningsforløpet

Når saken er besluttet innskrevet, kan familien komme på besøk før innflytting. På dagen hvor innflytting skjer, holdes det et møte med familien, barneverntjenesten og Nygårdsveien senter der det er gjennomgang av vedtak, tiltaksplan og utredningsplan. Barneverntjenesten kommer på minst to oppfølgingsmøter og et avslutningsmøte i løpet av oppholdet. Oppholdet varer maksimalt 3 måneder, og avsluttes når saken vurderes ferdig utredet.

Familien får ukeplan for hver uke med oversikt over tidspunkter for samtaler, observasjoner, kartlegginger og tilbakemeldingsmøter. Nygårdsveien senter legger vekt på å være åpne og ærlige underveis med foreldrene om hva vi ser og har funnet ut i kartleggingen, slik at de vet hva vi vurderer som godt nok og hva vi vurderer som utviklingsområder.

De to første ukene er det fokus på å bli kjent og trygge familien. Videre kartlegging og veiledning vil tilpasses den enkelte familie. Veiledningen vil bli gitt i lys av resultater fra kartleggingen og ut i fra barnets sikkerhetsbehov, for å vurdere foreldrenes endringspotensiale. Utredningen sammenfattes i en sluttrapport. 

Henvisning

Barneverntjenesten sender søknad til Bufetat, region sør, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.  Henvendelser kan rettes til Nygårdsveien senter ved avdelingsleder Tone Holte via e-post eller telefon 466 17 861. 

Samarbeid

Samarbeid

På sentret er vi opptatt av samarbeid. Det er viktig at barneverntjenesten har snakket godt med familien om hva det vil si å komme til senteret for å utrede foreldreferdigheter. Barneverntjenesten setter opp hva de ønsker vi skal gjøre.  Vi har et program vi skal igjennom og vi snakker med foreldrene om dette.

Barneverntjenesten

Vi har samarbeidsmøte med barneverntjenesten før oppstart, etter den første kartleggingen og mot slutten av oppholdet. Til slutt har vi et møte hvor vi går gjennom den rapporten vi har skrevet fra oppholdet. Vi ser på hvordan foreldrene gir barnet omsorg, og vurderer hva som på kort og lang sikt vil være det beste for barnet. Rapporten inneholder anbefalinger om hvor barnet skal være i fremtiden.

Det er vanlig at vi har møte med foreldrene før samarbeidsmøtene, slik at de er godt forberedt.

Saksbehandler i barneverntjenesten 

Foreldrene kan når som helst ta kontakt med deres saksbehandler i barneverntjenesten under oppholdet.

Slekt og nettverk

Familiene får ha besøk av familie eller venner. De må sjekker dette med oss på forhånd, slik at det ikke kolliderer med andre gjøremål eller andre gjester.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før innflytting 

Vi møtes før dere flytter inn til oss. På møtet gir vi dere informasjon om oss og selve oppholdet. Vi ønsker å gi dere god informasjon så dere er godt informert og vet hva dere sier ja til. Det er fint om dere kommer på besøk før dere flytter inn.

Det er frivillig å bo hos oss, og dere må selv ønske å være her. Vanligvis er dere hos oss i tre måneder. 

Kartlegging og veiledning

Det er barnet og samspillet i familien som står i fokus. I begynnelsen av oppholdet kartlegger vi hva som er vanskelig og hva som er bra. Vi kartlegger barnet, foreldre og samspillet dere mellom. Dette blir gjort med samtaler, tester, øvelser og observasjoner.

Vi veileder i nye måter å forstå barnet på, og nye måter å være sammen med barnet på. I veiledning bruker vi litt film og undervisning, og øver i praksis. Det er viktig at dette handler om hverdagen, slik at det er deres egen praktiske hverdag dere øver på. Dere lager mat, gjør rent, legger barna, går til helsestasjonen eller går på tur, for å nevne noen eksempler.

Tiltaksplan

Når dere kommer hit har dere og barneverntjenesten laget en plan for oppholdet. På møtene vi har sammen, ser vi på om vi har nådd målene vi har satt opp, lager nye mål, eller ser på nye måter å jobbe sammen på.

Legeundersøkelse

Barnet skal helst besøke en lege før dere flytter inn. Legen skal blant annet se på hvor i utviklingen barnet ditt er. Undersøkelsen bidrar til at vi kan gi mer riktig hjelp.

Helsestasjonen i Arendal ligger i bysentrum og kan benyttes for eksempel for helsesøsterbesøk og veiing av nyfødte. Arendal sykehus ligger 2 km unna.

Egen leilighet

Ta gjerne med dere personlige ting som gjør leiligheten hjemmekoselig, utstyr til barna, som sykler eller akebrett, kosedyr eller andre favorittleker.

Måltider

Vi holder mat etter en grei, nøktern og økonomisk standard i samarbeid med dere. Har du eller noen i din familie spesielle behov, tar vi hensyn til dette.

Alle måltider lager dere selv, og familiene spiser hver for seg. Dere kan få hjelp til matlaging hvis dere ønsker det.

Frokost, lunsj og kvelds spiser dere når det passer for dere, men siden vi har mye å gjøre hver dag, er det fint å komme i gang med dagen tidlig.

Har dere lyst på litt ekstra luksus eller godteri så kjøper dere dette selv. Dere må også selv kjøpe vaskemidler og hygieneartikler til leiligheten.

Oppgaver i hverdagen

Praktiske oppgaver som matlaging, vask av tøy, holde orden på avtaler og planlegge dagen og aktiviteter i forhold til dette, er familienes eget ansvar. 

Ukeplanlegging

Hver uke lages det en ukeplan over hva som skal foregå. Dette hjelper både dere og oss til å få en forutsigbar hverdag. På møtet kan dere snakke om det dere er opptatt av, og vi forteller hvordan vi synes det går.

Rus 

Det er ikke tillatt å ruse seg under oppholdet ved senteret.

Omgivelsene våre

Det er ingen gjennomgangstrafikk forbi hos oss. Vi bor helt inntil skogen, med fine turmuligheter og lysløype. Det er fem minutter til badeplass i ferskvann og ellers fine tur- og badeplasser for eksempel på Hove på Tromøy eller til Mærdø med lokal ferje.

Rettigheter når du bor på institusjon

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får inflytelse på hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende.  Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Vi anser foreldrene som barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy, som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Vi møtes en gang i uken.

PMTO-teamet

Tiltaket har tre PMTO-terapeuter i ett team. En terapeut er lokalisert i Arendal og to er i Kristiansand.

Slik jobber vi

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder.

Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også barnet til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Søknad

Det er barneverntjenesten i kommunen som, sammen med familien, søker PMTO. Søknaden går via Inntak i Bufetat til oss i PMTO. Når vi har mottatt søknaden, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. De mottar en sluttrapport, som er gjennomgått med foreldrene.

Samarbeid med familievernkontorene i Aust- og Vest-Agder

Familievernet kan tilby barnefamilier tilbud om PMTO behandling. Det er familien selv, via familievernkontorene, som ber om PMTO-behandling. Behandlingen vil bli utført av Agder barne– og familiesenter. Når familiene har kontaktet familievernkontorene vil Agder barne– og familiesenter kontakte familiene for videre planlegging og gjennomføring.

PMTO-behandling formidlet gjennom familievernkontorene er ikke hjemlet i Lov om barneverntjenester og registreres ikke i Bufetats arkivsystem for barnevernssaker, men registreres i familievernets arkivsystem. Familiene har innsynsrett i hva som registreres.

Utredning av barn ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

Utredningsteamet

Utredningsteamet

Utredningsteamets hensikt er å bistå de kommunale barneverntjenestene i saker der det er mistanke om at barn blir utsatt for overgrep, og hvor barneverntjenesten ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utrede dette selv.

Målet er å gjennomføre metodiske samtaler med barnet for å belyse og utforske barnets egne opplevelser og erfaringer knyttet til mistanke om overgrep.

Barneverntjenesten har ofte mye opplysninger om omsorgssituasjonen til barnet. Dette er nyttige opplysninger for å forstå barnet. I samarbeid med barneverntjenesten kan utredningsteamet innhente ytterlige opplysninger fra andre, som for eksempel skole, barnehage, fastlege og helsesøster.

Teamet har samtaler også med barnets omsorgspersoner og foresatte for å innhente deres opplysninger og forståelse av mistanken.

Samarbeid

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør ved Agder barne – og familiesenter og Sørlandets sykehus HF, avdeling for barn og unges psykiske helse ved sykehuset i Arendal og Kristiansand samt sykehusets barne- og ungdomsavdeling.

Mistanke om mulige straffbare handlinger

Er det mistanke om at det foreligger opplysninger som politiet bør vurdere for anmeldelse oppfordrer vi barneverntjenesten til å konferere med politiet om dette. Utredningsteamet kontakter politiet både i starten av en utredning eller underveis dersom det kommer frem opplysninger om at barnet kan vært utsatt for straffbare handlinger som kan tilsi anmeldelse.

Teamet utreder ikke dersom det foreligger en politianmeldelse. Fremkommer det opplysninger om mulige straffbare handlinger som kvalifiserer for en anmeldelse under utredningen stopper vi utredningen.

Vi mottar også saker til utredning der politiet ikke har lykkes med å få frem informasjon som medfører at de kan starte etterforskning i saken, men der mistanke om overgrep fremdeles er tilstede.

Henvisning

Den kommunale barneverntjenesten sender søknad til

Bufetat, region sør, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Andre henvendelser

Andre henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.
Vest Agder - senior rådgiver Tove Lise Høigilt tlf. 466 18 115 
Aust Agder - rådgiver Frida Merete Kahlisto, tlf. 466 18 573 

Brosjyre om utredningsteamet.

Konsultasjonsteamene

Konsultasjonsteamene

Konsultasjonsteamene i Aust- og Vest-Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, PPT, helsestasjon, fastleger og andre kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre.

Persondata behandles anonymt, men det dokumenteres hvem som henviser og tiltak/sektor de representerer. Dersom det kommer frem alvorlige opplysninger og hvor rådet er å anmelde saken, vil koordinator etter avtalt tid ta kontakt for å følge opp at saken har blitt håndtert i tråd med anbefalingene. Dette fordi konsultasjonsteamet har et ansvar for å bidra til at alvorlig informasjon om mulig overgrep blir håndtert i henhold til lover og regler som gjelder i forhold til å ha mottatt slik informasjon.

Om konsultasjonsteamene

Det er konsultasjonsteam i Arendal og Kristiansand. Teamene har møter hver 14. dag.

Konsultasjonsteamene består av koordinator fra Bufetat, inntaksavdeling Bufetat, politiet, Sørlandets sykehus, ABUP, Statens Barnehus og en representant for barneverntjenesten.

Bufetat har ansvar for å koordinere konsultasjonsteamet.

Ta kontakt

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.
Vest Agder - senior rådgiver Tove Lise Høigilt tlf. 466 18 115 
Aust Agder - rådgiver Frida Merete Kahlisto, tlf. 466 18 573 

Brosjyre om konsultasjonsteamene. 

Familie- og beredskapshjem

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Familiehjem

Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold.

Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Våre beredskapshjem

Våre beredskapshjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. 

22 beredskapshjem

Agder barne- og familiesenter har en avdeling med 22 beredskapshjem som tar imot barn akutt. Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i akutt krise.

Lovhjemler

Beredskapshjemmene tar i mot barn og ungde på bakgrunn av barneverntjenestens vedtak etter Lov om barneverntjenester, paragrafene 4-6 1. ledd og 4-6 2. ledd.

Vi som jobber her

Fire beredskapshjemkonsulenter arbeider med å følge opp barna. Konsulentene har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser, gir veiledning og opplæring av beredskapshjemmene.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog, sosionom og miljøterapeut med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Aust-Agder skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum  hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

- Sammen for barna

Om enheten

Vi er et familie og barnsenter som gir tilbud til gravide og foreldre med barn opp til 6 år, med prioritet for de aller minste.

Avdelinger

 • Nygårdsveien senter, Arendal
  • 2 institusjonsplasser
  • Plasseringshjemel § 4-4 2. ledd
 • Beredskapshjem, Aust-Agder og Vest-Agder
 • Familiehjem, Aust-Agder og Vest-Agder
 • PMTO, Aust-Agder og Vest-Agder
 • Utredningsteam, Aust-Agder og Vest-Agder
 • Konsultasjonsteam, Aust-Agder og Vest-Agder
Besøksadresse

Administrasjonen: Vesterveien 15 b, 4613 Kristiansand og Kirkegata 3, 4836 Arendal
Nygårdsveien senter: Nygårdsveien 49, 4844 Arendal

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 930

Epost
agder.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Bjørg Besteland
Bjørg Besteland
Enhetsleder

Tlf: 466 18 441
Publisert 27. mai 2014.
Oppdatert 12. februar 2018.