Det er kommunene som har ansvaret for at enslige mindreårige asylsøkere får et sted å bo. Kommunene skal foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak.   

   

 

Bosetting

  • I 2019 kom det 40 nye enslige mindreårige til omsorgssentrene.  
  • I 2019 ble det bosatt 43 enslige mindreårige asylsøkere som var under 15 år ved ankomst. 36 av disse ble bosatt fra omsorgssentre og 7 bodde ikke i omsorgssenter, men bodde privat når de ble bosatt.  
  • Ved utgangen av 2019 bodde det 25 barn i statlige omsorgssentre. 
  • Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om opphold til bosetting var 4,5 måneder. Den lange ventetiden skyldes enkeltsaker som har tatt lang tid av ulike grunner.   
Kommunens ansvar for bosetting

Kommunenes ansvar er regulert i lov om barneverntjenester.

§ 3-4. Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om asyl eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad, skal kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak. Kongen kan gi forskrift om kommunens oppgaver knyttet til bosetting.

Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jf. § 4-3.

§ 4-4.Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke.

Slike foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak.

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf.

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

Rutine for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år
Tilskudd og økonomiske ytelser til kommuner

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar ulike tilskudd: 

Integreringstilskudd

  • Utbetales over fem år (IMDI).

Særskilt kommunalt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

  • Dette tilskuddet utbetales hvert år til og med det året flyktningen fyller 20 år. Særskilt tilskudd differensieres etter bosettingsmåned i 2018. 

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

  • Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. 

Kommunen kan søke Bufetat om refusjon for utgifter til forsterkninger av fosterhjem 

Kommunene kan i tillegg til å motta fast tilskudd ved bosetting søke Bufetat ved fosterhjemstjenesten om refusjon av utgifter til forsterkning av kommunale fosterhjem.

For utgifter som påløper etter 1. januar 2017 kan kommunen søke om refusjon etter den ordinære refusjonsordningen for fosterhjem, se rundskriv Q 06/2007.

Bufetat dekker kun utgifter til aktiviteter som kommunen har søkt om og fått innvilget i tilskuddsbrev. Refusjon gis kun for tidsperioden som følger av tilskuddsbrevet. Kommunen skal benytte ordinær egenandel. Se satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak 2018.