Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Som alle andre barn i Norge, har asylsøkerbarn rett til å motta tjenester og tiltak etter barnevernloven.

Dette er slått fast i daværende Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 om barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner.

Barne-, ungdoms - og familieetaten (Bufetat)

  • Bufetat har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet.
  • Bufetat skal gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter for mindreårige  i statlig eller privat regi mens asylsøknaden behandles
  • Bufetat har ansvar for å bosette barna som har fått vedtak om opphold i en kommune, og rekruttere fosterhjem etter søknad fra kommunene.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Utlendingsdirektoratet (UDI) 

  • Utlendingsdirektoratet har blant annet ansvar for å gi et botilbud til alle asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)

Statsforvalteren har ansvar for oppnevning av representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere samt å føre tilsyn med omsorgssentre.

Statsforvalteren i det fylket barnet til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet. Representant (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.

Statsforvalteren fører tilsyn med at institusjonen/ omsorgssenteret drives i samsvar med gjeldende regelverk og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen.

Kommunen og fylkeskommunens ansvar

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker.
 

Barneverntjenesten sitt ansvar når det avdekkes at mindreårige har kommet til Norge sammen med eldre ektefeller 

Hva forventes av barnevernstjenesten når det avdekkes at mindreårige har kommet til Norge sammen med eldre ektefeller med og uten barn?

Kommunens ansvar for fosterhjem

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Informasjon om andre ansvarsområder

Hos Helsedirektoratet finner du informasjon om helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere, og ansvar knyttet til dette, samt informasjon om minoritetsspråklige elever.

Hos Folkehelseinstituttet finner du generell informasjon om asylsøkeres helse.

Hos utdanningsdirektoratet finner du som arbeider med minoritetsspråklige i barnehage og skole pedagogisk støttemateriell, filmer og veiledninger.