Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Atferdsvansker - ulike metoder

mor og tenåring

Det finnes ulike metoder og tiltak til familier og barn for å forhindre eller begrense utviklingen av atferdsvansker.

Atferdsvansker rammer om lag 5 prosent av barn og ungdom. Om lag halvparten av de som har atferdsvansker som barn, har fortsatt vansker som ungdom. Å gi barn, unge og familier hjelp som kan forhindre eller begrense utviklingen av atferdsvansker, er derfor svært viktig.

PMTO (Parent Management Training Oregon)

Behandlingstilbud til familier med barn (3-12 år) som viser tydelige tegn på atferdsvansker.

Foreldre kan oppleve at de havner i et negativt mønster sammen med barnet.

Atferdsvanskene kommer ofte til uttrykk hos barnet i form av:

 • uro
 • blir lett frustrerte
 • trass
 • krangel med søsken og jevnaldrende
 • vanskelig å samarbeide med
 • vansker med å kontrollere negative følelser

Disse problemene kan føre til verbal og fysisk aggresjon. Noen av barna viser også tristhet og lav selvtillit.

Alle barn kan oppføre seg slik, og alle foreldre kan oppleve dette til tider. Det er når dette blir et mønster over tid (seks måneder) at man kan kalle det atferdsproblemer som foreldre bør vurdere å søke hjelp til.

PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre.

I tillegg skal tilknytningen mellom foreldre og barn bli bedre, selvtilliten til barnet bygges opp, og barna lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger.

PMTO er ressurs og løsningsorientert og bygger på kunnskap om:

 • Hva forårsaker barns antisosiale atferd?
 • Hva kan gjøres for å hjelpe familier til å endre denne typen problematferd?

Positive foreldreferdigheter bedrer betingelsene for vekst og utvikling hos barn med atferdsvansker. Målet med treningen er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling.

Foreldrene er PMTO-terapeutens viktigste samarbeidspartnere for å forhindre videreutvikling av barnets vansker. Treningen hjelper foreldrene til å møte barnet på nye måter med noen enkle og tydelig definerte foreldreferdigheter. Gjennom praktiske øvelser og trening lærer foreldrene:

 • å være oppmuntrende når barnet øver inn nye ferdigheter og følger framsatte forventinger og krav
 • å gjenvinne selvkontroll
 • konsekvent oppførsel i forhold til normer og regler i familien
 • å følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger framsatte forventninger eller regler
 • å tilrettelegge og å følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet

PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner. Studier viser at behandlingen og opplæringen gir betydelig reduksjon av barnets atferds­vansker både hjemme og på skolen.

PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder.

Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov.

Møtene dreier seg om positive handlingsalternativer. Det blir formulert felles mål, som blir evaluert. Mellom hvert møte skal foreldrene arbeide med en definert hjemmeoppgave.

Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og å oppmuntre barnet når det samarbeider. Hvis foreldrene opplever at tydelighet og oppmuntring ikke fører fram, lærer de å gi forutsigbare og milde konsekvenser når barnet ikke samarbeider.

Hvis dere ønsker tilbud om PMTO, kan dere kontakte:

 • den kommunale hjelpetjenesten for barn og unge
 • den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge
 • Bufetat-kontoret i region der dere bor

Tilbudet finnes i alle fylker. PMTO finnes i alle kommuner som har innført det forebyggende programmet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Programmet finnes i over 100 kommuner/bydeler. Utbredelsen i kommunene er økende.

Funksjonell familieterapi (FFT)

Behandlingstilbud for familier med ungdom (11-18 år) som viser bekymrende atferd og som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.

 • Høyt konfliktnivå hjemme
 • Uheldig innflytelse fra venner
 • Rusmisbruk
 • Skoleproblemer
 • Psykiske helseproblemer

FFT kan tilbys familier hvor det er begynnende vansker og utfordringer, og for noen ungdommer kan FFT være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet med FFT-behandlingen er at ungdommen skal kunne bli boende hjemme uten alvorlig bekymring for hans/hennes utvikling eller samspillet i familien.

Se film om FFT (Youtube)

FFT er en familie-terapeutisk behandling hvor det er nødvendig at både ungdommen og foreldrene deltar i samtalene med terapeuten i et gjensidig endringsarbeid.

Gjennom samtalene skal terapeuten bidra med å:

 • se ungdommens utfordringer i lys av hvordan alle i familien påvirker hverandre
 • hjelpe familien til å forstå hverandre bedre
 • skape samtale med fokus på håp og konstruktive løsninger
 • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
 • styrke familiens evne til konflikthåndtering
 • øke foreldreferdighetene
 • Sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer
 • bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i sitt nærmiljø.

Samtalene finner vanligvis sted på terapeutens kontor, men kan i noen tilfeller også skje hjemme hos familien.

Behandlingen er ofte intensiv i oppstarten med flere møter i uken. Videre i behandlingen er det som regel ett møte i uken.

Et FFT-tilbud varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg, slik at familien ikke lenger har behov for behandling.

Henvisning til FFT-behandling skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste enhet for inntak i Bufetat, som deretter vurderer FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

FFT har omfattende kvalitetssikringsrutiner som skal sikre at behandlingen gis på den måten som den har vist seg effektiv. FFT- terapeutene får grundig opplæring i metoden og deltar i ukentlig veiledning. I tillegg benytter terapeutene seg av skjemaer for å sikre systematikk i sitt arbeid og innhenter jevnlig tilbakemeldinger fra familien om hvordan de opplever terapien.

Opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet utføres av NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, tilknyttet Universitetet i Oslo, i samarbeid med metodens utviklere, FFT LLC.

Les mer om metoden på NUBU sine sider

Multisystemisk terapi (MST)

Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.

For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Atferdsvanskene vises ofte i form av

 • Voldelig eller aggressiv atferd
 • Ungdom som har problemer på skolen
 • Rusmisbruk
 • Venner med uheldig innflytelse.

Målet med behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer.

Behandlingen skreddersys til den enkelte familie.

I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet.

Behandlingskomponenter kan f.eks. være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter. Arbeidet er intensivt og i visse perioder det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.

Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

Dere kan få henvisning til MST-behandling ved å ta kontakt med det kommunale barnevernet.

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Alle MST-terapeuter får grundig opplæring og deltar i ukentlig veiledning. Opplæring av MST- terapeuter og kvalitetssikring av arbeidet utføres av NUBU ved Universitetet i Oslo.

Les mer om metoden på NUBU sine sider

Se film om behandlingsmetoden (Youtube) (NB. Det er restriksjoner på bruken av filmen. Denne filmen skal ikke deles på sosiale medier eller publiseres andre steder på internett enn på Bufdirs nettsteder eller i regi av Bufdir/Bufetat. Filmens primære funksjon er i undervisnings- og opplæringssammenheng.)

Multifunksjonell behandling (MultifunC)

Behandling i institusjon og nærmiljø (14-18 år)

Ungdommens atferdsvansker viser seg ofte i form av

 • Voldelig og aggressiv atferd
 • Kriminalitet
 • Rusmisbruk
 • Ved at de har problemer innen flere områder som skole, venner og familie.

Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC) retter seg mot ungdom i alderen 14 til 18 år med alvorlige atferdsvansker, og som har behov for institusjonsopphold før de kan ha nytte av hjemmebaserte tiltak.

Behandlingen fokuserer på bedring av skolefungering, kontakt med positive jevnaldrende og økning/etablering av kontakt med positive miljøer. Familien involveres i behandlingen og det legges vekt på:

 • Trening i sosiale ferdigheter, samt endring av negativ atferd, vurderinger og tankesett
 • Å styrke deltakelse i skole og arbeid
 • Positiv jevnalderkontakt og tilknytning til samfunnet
 • Bedre kontakt og kommunikasjon med familien
 • Sosial atferd
 • Økt selvkontroll og problemløsningsferdigheter hos ungdommene

Behandlingen foregår på institusjon i ca. seks måneder etterfulgt av tett hjemmebasert oppfølging etter utflytting fra institusjon. Total behandlingstid er om lag 10 til 12 måneder.

Hver institusjon består av fire team og for hver ungdom etableres egne team som består av representanter fra hvert av de fire teamene.

 • Utredningsteamet utvikler behandlingsplaner og vurderer hver enkelt ungdom.
 • Miljøteamet tilrettelegger behandlingsmiljøer på institusjonen og utfører målrettet arbeid med ungdommen under institusjonsoppholdet.
 • Pedagogisk team utfører planlegging og tilrettelegging av skoletilbud.
 • Familieteamet gir støtte og opplæring til familien mens ungdommen er på institusjonen, og oppfølging etter avsluttet opphold.

Som en del av oppfølgingen etableres samarbeid med skoler i nærmiljøet, og kontakt med positive ungdomsmiljøer og fritidsaktiviteter utenfor institusjonen.

Ungdom og familier som ønsker tilbud om MultifunC-behandling kan kontakte det kommunale barnevernet for henvisning videre.

Kontakt barnevernstjenesten i din kommune

Alle ansatte i MultifunC-institusjonene får opplæring i modellen og løpende veiledning.

TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko

Kkommunalt forebyggings- og behandlingsprogram. Det skal bidra til å identifisere, forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3-12 år og deres familier. Dette skal skje på et tidligst mulig tidspunkt, på flere områder og på lavest mulige effektive innsatsnivå.

TIBIR-rogrammet bygger på behandlingsmodellen Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO). Målsettingen er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, og bidra til å utvikle barns positive og prososiale utvikling.

Dette oppnås ved å lære foreldre nye ferdigheter og måter å møte barnet sitt på, samt endre samspillet mellom foreldre og barn, gjennom intervensjoner som er tilpasset familiens problemomfang. Videre er det et mål å gi fagpersonell, som ansatte i skole og barnehage, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles.

Det er gjort flere studier av de ulike delene i programmet, som viser god effekt i redusering av atferdsproblemer.

Programmet består av seks ulike tiltak (intervensjonsmoduler) som skreddersys til hver familie. Til sammen utgjør dette en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe begynnende eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn. Den sosiale kompetanse skal styrkes.

De seks intervensjonene i TIBIR er:

 • Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsproblemer
 • Foreldrerådgiving
 • PMTO-behandling
 • PMTO-behandling i gruppe
 • Konsultasjon for ansatte i barnehage og skole
 • Sosial ferdighetstrening for barnet

Den skoleomfattende modellen PALS kan brukes sammen med TIBIR.

Tilbudet gis gjennom ordinære kommunale tjenester, som helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske tjenester, barnevernstjenester og barnehager og skoler.

I dag finnes TIBIR i over 100 av landets kommuner.

Mer informasjon om TIBIR og det nærmeste tilbudet nær deg.

For at en kommune skal få opplæring i og tilby TIBIR-programmet, forutsettes det en forpliktende implementering av programmet som forankres i kommunens ledelse og andre ansvarlige for de berørte tjenesteområdene.

Kommunen må tilrettelegge for at utøvere av intervensjonene kan motta nødvendig opplæring og veiledning på saker, samt overholde andre gjeldende kvalitetssikringskrav.

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge)

DUÅ – De utrolige årene – Webster Stratton

De utrolige årene er et program for foreldre til barn med atferdsproblemer i alderen 3-12 år.

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier.

DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien tilbyr moduler som dekker både universalforebyggende-, indikert forebyggende- og behandlingstiltak for barn i alderen 0-12 år og deres foreldre.

De Utrolige Årene består av kurs for foreldre, ansatte i skoler og barnehager og barn. Programmet skal styrke omsorgspersonenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemene til barna. Formålet er å redusere atferdsproblemene, i tillegg til å styrke barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner.

Mål

 • Barnegrupper: Styrke emosjonell og sosial kompetanse, selvbildet og opplevelsen av mestring. Trene på konfliktløsning, empati, sinnemestring og selvkontroll.
 • Skole- og barnehageprogrammet: Styrke lærerens kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer, styrke kompetanse i klasseledelse og variasjon av læringstilnærmelser.
 • Foreldreprogrammene: Fremme foreldrenes kompetanse i håndtering og forebygging av atferdsvansker. Sentrale temaer er relasjonsbygging, positivt samspill, grensesetting og problemløsningsstrategier.

Du kan lese mer på DUÅ sine sider

Kursene er gruppebaserte, slik at deltakerne kan dele med hverandre og drøfte ulike problemstillinger, samtidig som det gås gjennom fastlagte relevante tema fra gang til gang. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling.

Kursene er praktisk fokuserte, med mål om at deltakerne skal erfare gjennom konkrete øvelser og derigjennom opparbeide nye ferdigheter og økt trygghet. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Når barna er i grupper, trener de på praktiske treningsoppgaver og samtaler om problemløsning, regulering av sinne, empati, lekeferdigheter og sosiale ferdigheter.

Ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, BUP, Familiens Hus, etc. for og spør om de tilbyr noen av DUÅs programmene; - eller om de vet om andre i nærheten som gjør det.

Du kan også få informasjon ved ett av DUÅs implementeringskontor:

Telefon:

 • RKBU Nord, Tromsø: 77 64 58 72
 • RKBU Nord, Tromsø: 77 64 58 68
 • RKBU Vest, Bergen: 55 58 86 76
 • RKBU Midt-Norge, Trondheim: 73 55 15 00

E-post: kontakt@deutroligearene.no

Programmene er gratis for kommunale tjenester, BUP-klinikker, skoler og barnehager.

Kravet som stilles til de som ønsker å utdanne seg til DUÅ-gruppeledere, er at de har minimum BA i sosialt arbeid, pedagogiske, psykologiske eller medisinske fag.

Opplæringen og veiledningen av gruppelederne er gratis, og det følger en oppstartspakke av materiell med når en organisasjon implementerer metoden.

Les mer på DUÅ sin sider

ART – Aggression Replacement Training

Manualbasert program som retter seg mot barn og unge i alderen 4 til 20 år som har alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for utvikling av slike vansker

Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som foregår strukturert i grupper. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos barn og ungdom.

Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis. De øver på ferdigheter som å gi komplimenter og håndtere kritikk. Til sammen er det rundt 50 ferdigheter som deltakerne kan trenes i. Rollespill er en viktig del av treningen, og deltakerne får hjemmelekser som å øve hjemme på en bestemt ferdighet.

Sinnekontrolltreningen lærer barna å identifisere hva som utløser sinne, sine egne signaler på sinne og få kontroll over sinne. De får hjelp til å oppdage irrasjonelle tanker og erstatte dem med en mer rasjonell forståelse av situasjoner.

Treningen i moralsk resonnering består i å gi deltakerne en forståelse av hvilke konsekvenser deres handlinger får for andre mennesker og for fellesskapet.

Formålet med intervensjonen er å øke barns sosiale kompetanse for dermed å redusere atferdsvansker hos barn og unge.

Art tilbys i grupper bestående av 4-8 barn. I gruppene gjennomgår barna trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Tiltaket benytter seg av samtaler, rollespill og veiledning direkte med barnet.

Det finnes også en familieversjon av ART der flere familier trener sammen.

I Norge anbefales programmet brukt i skolen og i barnevernsinstitusjoner

ART-senteret ved Diakonhjemmets Høgskole underviser i en 60 studiepoengs videreutdanningsenhet i trening i sosial kompetanse og arbeides med avvikling av kurs og veiledning, forskning og formidling og fagutvikling.

Fant du det du lette etter?