Behandlingstilbud for familier med ungdom (11-18 år) som viser bekymrende atferd og som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.   

Hvilke utfordringer og vansker kan vise seg hos ungdommen?
 • Høyt konfliktnivå hjemme
 • Uheldig innflytelse fra venner
 • Rusmisbruk
 • Skoleproblemer
 • Psykiske helseproblemer

FFT kan tilbys familier hvor det er begynnende vansker og utfordringer, og for noen ungdommer kan FFT være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet med FFT-behandlingen er at ungdommen skal kunne bli boende hjemme uten alvorlig bekymring for hans/hennes utvikling eller samspillet i familien.

Hvordan kan FFT hjelpe?

FFT er en familie-terapeutisk behandling hvor det er nødvendig at både ungdommen og foreldrene deltar i samtalene med terapeuten i et gjensidig endringsarbeid.

Gjennom samtalene skal terapeuten bidra med å:

 • se ungdommens utfordringer i lys av hvordan alle i familien påvirker hverandre
 • hjelpe familien til å forstå hverandre bedre
 • skape samtale med fokus på håp og konstruktive løsninger
 • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
 • styrke familiens evne til konflikthåndtering
 • øke foreldreferdighetene
 • Sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer
 • bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i sitt nærmiljø.
Slik foregår behandlingen

Samtalene finner vanligvis sted på terapeutens kontor, men kan i noen tilfeller også skje hjemme hos familien.

Behandlingen er ofte intensiv i oppstarten med flere møter i uken. Videre i behandlingen er det som regel ett møte i uken.

Et FFT-tilbud varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg, slik at familien ikke lenger har behov for behandling.

For fagpersoner

Søke om FFT

Henvisning til FFT-behandling skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste enhet for inntak i Bufetat, som  deretter vurderer FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Opplæring og kvalitetssikring

FFT har omfattende kvalitetssikringsrutiner som skal sikre at behandlingen gis på den måten som den har vist seg effektiv. FFT- terapeutene får grundig opplæring i metoden og deltar i ukentlig veiledning. I tillegg benytter terapeutene seg av skjemaer for å sikre systematikk i sitt arbeid og innhenter jevnlig tilbakemeldinger fra familien om hvordan de opplever terapien.

Opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet utføres av NUBU  tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med metodens utviklere, FFT LLC.

Publisert 26. februar 2015
Oppdatert 24. mai 2019