Behandlingstilbud for familier med ungdom som viser alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for å utvikle dette (12-18 år).

Hva slags atferdsvansker viser seg hos ungdommen?

Ungdommens vansker kan ofte vise seg i form av

  • Høyt konfliktnivå hjemme
  • Skoleproblemer
  • Uheldig innflytelse fra venner
  • Rusmisbruk
Hva er FFT og hvordan kan metoden hjelpe familien?

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som viser alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for å utvikle dette. I funksjonell familieterapi ses ungdommens atferd i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre.

FFT fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier.

Slik foregår behandlingen

I FFT-behandlingen møter terapeuten hele familien på kontoret eller hjemme hos familien, på tidspunkter som passer for familien. FFT-terapeuten skal sammen med familien ha samtaler som bidrar til å bedre måten familiemedlemmene kommer overens på.

Behandlingen varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg slik at familien klarer seg videre på egenhånd.

Behandlingen er inndelt i tre faser med spesifikke mål og intervensjoner:

Motivasjons- og involveringsfasen fokuserer på å få alle i familien involvert i og motivert for behandlingen. Terapeuten skal etablere god kontakt med alle i familien, bidra til at det blir færre beskyldninger og mindre negativitet i samtalene, skape en felles problemforståelse mellom familiemedlemmene og vekke håp om at familiens problemer er mulige å løse. Samtidig gjør terapeuten gjennom samtalene en kartlegging av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer.

Atferdsendringsfasen retter fokus mot endring av de samhandlingsmønstrene som skaper problemer for familien. Terapeuten utformer en individuelt tilpasset endringsplan og gjennomfører denne med bruk av teknikker og øvelser som styrker familiens ferdigheter i bl.a. kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning.

Generaliseringsfasen fokuserer på å generalisere de endringene familien har oppnådd til andre områder og kommende problemsituasjoner. Terapeuten skal hjelpe familien til å kunne løse fremtidige problemer på egenhånd. Dessuten skal det i denne fasen arbeides med at familien skal kunne benytte seg av relevant hjelp og støtte i nærmiljø og eget nettverk.

Vi ønsker tilbud om FFT- behandling

Dere kan få henvisning til FFT-behandling ved å ta kontakt med det kommunale barnevernet. Barnevernet henviser dere til nærmeste regionale fagteam. Det regionale fagteamet vil deretter vurdere FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg tilbyr funksjonell familieterapi uten henvisning fra det kommunale barnevernet. 

For fagpersoner

Søke om FFT

Henvisning til FFT-behandling skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste regionale fagteam. Det regionale fagteamet vil deretter vurdere FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Opplæring og kvalitetssikring

FFT har omfattende kvalitetssikringsrutiner som skal sikre at behandlingen gis på den måten som den har vist seg effektiv. FFT- terapeutene får grundig opplæring i metoden og deltar i ukentlig veiledning. I tillegg benytter terapeutene seg av skjemaer for å sikre systematikk i sitt arbeid og innhenter jevnlig tilbakemeldinger fra familien om hvordan de opplever terapien.

Opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet utføres av Atferdssenteret tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med metodens utviklere, FFT LLC.

Les mer om metoden på Atferdssenteret sine sider

Publisert 26. februar 2015.
Oppdatert 24. mars 2015.