De utrolige årene er et program for foreldre til barn med atferdsproblemer i alderen 3-12 år. 

Hva er DUÅ og hvordan kan metoden hjelpe familien?

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. 

DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien tilbyr moduler som dekker både universalforebyggende-, indikert forebyggende- og behandlingstiltak for barn i alderen 0-12 år og deres foreldre.

De Utrolige Årene består av kurs for foreldre, ansatte i skoler og barnehager og barn. Programmet skal styrke omsorgspersonenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemene til barna. Formålet er å redusere atferdsproblemene, i tillegg til å styrke barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner.

Mål 

  • Barnegrupper: Styrke emosjonell og sosial kompetanse, selvbildet og opplevelsen av mestring. Trene på konfliktløsning, empati, sinnemestring og selvkontroll. 
  • Skole- og barnehageprogrammet: Styrke lærerens kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer, styrke kompetanse i klasseledelse og variasjon av læringstilnærmelser.
  • Foreldreprogrammene: Fremme foreldrenes kompetanse i håndtering og forebygging av atferdsvansker. Sentrale temaer er relasjonsbygging, positivt samspill, grensesetting og problemløsningsstrategier.  

Du kan lese mer på DUÅ sine sider

Hvordan gjennomføres kursene?

Kursene er gruppebaserte, slik at deltakerne kan dele med hverandre og drøfte ulike problemstillinger; samtidig som det gås gjennom fastlagte relevante tema fra gang til gang. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling.

Kursene er praktisk fokuserte, med mål om at deltakerne skal erfare gjennom konkrete øvelser og derigjennom opparbeide nye ferdigheter og økt trygghet. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, -eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Når barna er i grupper, trener de på praktiske treningsoppgaver og samtaler om problemløsning, regulering av sinne, empati, lekeferdigheter og sosiale ferdigheter. 

Vi ønsker å delta i DUÅ-grupper

Ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, BUP, Familiens Hus, etc. for og spør om de tilbyr noen av DUÅs programmene; - eller om de vet om andre i nærheten som gjør det.

Du kan også få informasjon ved ett av DUÅs implementeringskontor:

Telefon:

  • tlf: 77 64 58 72 (RKBU Nord, Tromsø) eller
  • tlf: 77 64 58 68 (RKBU Nord, Tromsø) eller
  • tlf Region Vest: 55 58 86 76 (RKBU Vest, Bergen) eller
  • tlf Region Midt: 73 55 15 00 (RKBU Midt-Norge, Trondheim)

E-post: kontakt@deutroligearene.no

For fagpersoner

Kostnader og krav om kompetanse

Programmene er gratis for kommunale tjenester, BUP-klinikker, skoler og barnehager. Kravet som stilles til de som ønsker å utdanne seg til DUÅ-gruppeledere, er at de har minimum BA i sosialt arbeid, pedagogiske, psykologiske eller medisinske fag. Opplæringen og veiledningen av gruppelederne er gratis, og det følger en oppstartspakke av materiell med når en organisasjon implementerer metoden.

Les mer på DUÅ sin sider

Publisert 24. mars 2015
Oppdatert 20. mars 2017