Atferdsvansker rammer om lag 5 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen. Om lag halvparten av de som har atferdsvansker som barn har fortsatt vansker som ungdom. Å gi barn, unge og familier hjelp som kan forhindre eller begrense utviklingen av atferdsvansker er derfor svært viktig.

PMTO (Parent Management Training Oregon)

PMTO er et behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker (3-12 år). Foreldre kan oppleve at de havner i et negativt mønster sammen med barnet.

Hva slags atferdsvansker viser seg hos barnet?

Atferdsvanskene kommer ofte til uttrykk hos barnet i form av

 • uro
 • blir lett frustrerte
 • trass
 • krangel med søsken og jevnaldrende
 • vanskelig å samarbeide med
 • vansker med å kontrollere negative følelser

Disse problemene kan føre til verbal og fysisk aggresjon. Noen av barna viser også tristhet og lav selvtillit. Alle barn kan oppføre seg slik, og alle foreldre kan oppleve dette til tider. Det er når dette blir et mønster over tid (seks måneder) at man kan kalle det atferdsproblemer som foreldre bør vurdere å søke hjelp til.

Hva er PMTO og hvordan kan metoden hjelpe familien?

PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre.

I tillegg skal tilknytningen mellom foreldre og barn bli bedre, selvtilliten til barnet bygges opp, og barna lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger.

PMTO er ressurs og løsningsorientert og bygger på kunnskap om:

 • Hva forårsaker barns antisosiale atferd?
 • Hva kan gjøres for å hjelpe familier til å endre denne typen problematferd?

Positive foreldreferdigheter bedrer betingelsene for vekst og utvikling hos barn med atferdsvansker. Målet med treningen er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling.

Foreldrene er PMTO-terapeutens viktigste samarbeidspartnere for å forhindre videreutvikling av barnets vansker. Treningen hjelper foreldrene til å møte barnet på nye måter med noen enkle og tydelig definerte foreldreferdigheter. Gjennom praktiske øvelser og trening lærer foreldrene:

 • å være oppmuntrende når barnet øver inn nye ferdigheter og følger framsatte forventinger og krav
 • å gjenvinne selvkontroll
 • konsekvent oppførsel i forhold til normer og regler i familien
 • å følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger framsatte forventninger eller regler
 • å tilrettelegge og å følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet

PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner. Studier viser at behandlingen og opplæringen gir betydelig reduksjon av barnets atferds­vansker både hjemme og på skolen.

Slik foregår behandlingen

PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder. Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov.

Møtene dreier seg om positive handlingsalternativer. Det blir formulert felles mål, som blir evaluert. Mellom hvert møte skal foreldrene arbeide med en definert hjemmeoppgave. Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og å oppmuntre barnet når det samarbeider. Hvis foreldrene opplever at tydelighet og oppmuntring ikke fører fram, lærer de å gi forutsigbare og milde konsekvenser når barnet ikke samarbeider.

 

Tilbud om PMTO- behandling

Hvis dere ønsker tilbud om PMTO kan dere kontakte

 • den kommunale hjelpetjenesten for barn og unge
 • den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge
 • Bufetat-kontoret i region der dere bor

Tilbudet finnes i alle fylker. PMTO finnes i alle kommuner som har innført det forebyggende programmet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Programmet finnes i over 100 kommuner/bydeler. Utbredelsen i kommunene er økende.

Funksjonell familieterapi (FFT)

Behandlingstilbud for familier med ungdom som viser alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for å utvikle dette (12-18 år).

Hva slags atferdsvansker viser seg hos ungdommen?

Ungdommens vansker kan ofte vise seg i form av

 • Høyt konfliktnivå hjemme
 • Skoleproblemer
 • Uheldig innflytelse fra venner
 • Rusmisbruk
Hva er FFT og hvordan kan metoden hjelpe familien?

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som viser alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for å utvikle dette. I funksjonell familieterapi ses ungdommens atferd i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre.

FFT fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier.

Slik foregår behandlingen

I FFT-behandlingen møter terapeuten hele familien på kontoret eller hjemme hos familien, på tidspunkter som passer for familien. FFT-terapeuten skal sammen med familien ha samtaler som bidrar til å bedre måten familiemedlemmene kommer overens på.

Behandlingen varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg slik at familien klarer seg videre på egenhånd.

Behandlingen er inndelt i tre faser med spesifikke mål og intervensjoner:

Motivasjons- og involveringsfasen fokuserer på å få alle i familien involvert i og motivert for behandlingen. Terapeuten skal etablere god kontakt med alle i familien, bidra til at det blir færre beskyldninger og mindre negativitet i samtalene, skape en felles problemforståelse mellom familiemedlemmene og vekke håp om at familiens problemer er mulige å løse. Samtidig gjør terapeuten gjennom samtalene en kartlegging av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer.

Atferdsendringsfasen retter fokus mot endring av de samhandlingsmønstrene som skaper problemer for familien. Terapeuten utformer en individuelt tilpasset endringsplan og gjennomfører denne med bruk av teknikker og øvelser som styrker familiens ferdigheter i bl.a. kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning.

Generaliseringsfasen fokuserer på å generalisere de endringene familien har oppnådd til andre områder og kommende problemsituasjoner. Terapeuten skal hjelpe familien til å kunne løse fremtidige problemer på egenhånd. Dessuten skal det i denne fasen arbeides med at familien skal kunne benytte seg av relevant hjelp og støtte i nærmiljø og eget nettverk.

Vi ønsker tilbud om FFT- behandling

Dere kan få henvisning til FFT-behandling ved å ta kontakt med det kommunale barnevernet. Barnevernet henviser dere til nærmeste regionale fagteam. Det regionale fagteamet vil deretter vurdere FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg tilbyr funksjonell familieterapi uten henvisning fra det kommunale barnevernet. 

For fagpersoner

Søke om FFT

Henvisning til FFT-behandling skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste regionale fagteam. Det regionale fagteamet vil deretter vurdere FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Opplæring og kvalitetssikring

FFT har omfattende kvalitetssikringsrutiner som skal sikre at behandlingen gis på den måten som den har vist seg effektiv. FFT- terapeutene får grundig opplæring i metoden og deltar i ukentlig veiledning. I tillegg benytter terapeutene seg av skjemaer for å sikre systematikk i sitt arbeid og innhenter jevnlig tilbakemeldinger fra familien om hvordan de opplever terapien.

Opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet utføres av Atferdssenteret tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med metodens utviklere, FFT LLC.

Les mer om metoden på Atferdssenteret sine sider

Kontakt

Multisystemisk terapi (MST):

Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker - et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Hva slags atferdsvansker viser seg hos barnet?

Atferdsvanskene vises ofte i form av

 • Voldelig eller aggressiv atferd
 • Ungdom som har problemer på skolen
 • Rusmisbruk
 • Venner med uheldig innflytelse.
Hva er MST og hvordan kan metoden hjelpe familien?

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet med behandlingen er å redusere atferdsvanskene gjennom å:

 • Styrke samhold og omsorg i familien og sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer
 • Styrke foreldrenes oppdragelsespraksis
 • Gjenopprette ungdommens kontakt med positive venner og deltakelse i positive aktiviteter, og dermed redusere kontakt med negative venner og aktiviteter
 • Bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet
 • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skolen, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbud
Slik foregår behandlingen

I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. MST er en intensiv behandling med familien og nærmiljøet som terapeutens viktigste støttespillere. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. 

Behandlingen varer vanligvis fra tre til seks måneder, men avsluttes så snart ungdommen har nådd oppsatte mål og familien klarer seg på egenhånd.

Skreddersydd behandling

Behandlingstilbudet skreddersys til den enkelte familie.

 • Foreldrene, ungdommen og terapeuten kommer sammen frem til ukentlige mål og lager en praktisk plan for hvordan målene skal nås. Målene skal være konkrete slik at familie og terapeut lett kan se om de nås.
 • Arbeidet er intensivt og i visse perioder dreier det seg om flere hjemmebesøk i uken samt møter med skole og støttepersoner i nærmiljøet.
 • Foreldrene har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det, 24 timer i døgnet, syv dager i uken.
Vi ønsker tilbud om MST behandling

Ungdom og foreldre som ønsker tilbud om MST-behandling kan kontakte det kommunale barnevernet for henvisning videre.

For fagpersoner

Søke om MST

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Opplæring og kvalitetssikring

Alle MST-terapeuter får grundig opplæring og deltar i ukentlig veiledning. Opplæring av MST- terapeuter og kvalitetssikring av arbeidet utføres av Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo.

Les mer om metoden på Atferdssenteret sine sider

Multifunksjonell behandling (MultifunC)

Behandling i institusjon og nærmiljø (14-18 år)

Hva slags atferdsvansker viser seg hos ungdommen?

Ungdommens atferdsvansker viser seg ofte i form av

 • Voldelig og aggressiv atferd
 • Kriminalitet
 • Rusmisbruk
 • Ved at de har problemer innen flere områder som skole, venner og familie.
Hva er MultifunC og hvordan kan metoden hjelpe barnet?

Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC) retter seg mot ungdom i alderen 14 til 18 år med alvorlige atferdsvansker, og som har behov for institusjonsopphold før de kan ha nytte av hjemmebaserte tiltak.

Behandlingen fokuserer på bedring av skolefungering, kontakt med positive jevnaldrende og økning/etablering av kontakt med positive miljøer. Familien involveres i behandlingen og det legges vekt på:

 • Trening i sosiale ferdigheter, samt endring av negativ atferd, vurderinger og tankesett
 • Å styrke deltakelse i skole og arbeid
 • Positiv jevnalderkontakt og tilknytning til samfunnet
 • Bedre kontakt og kommunikasjon med familien
 • Sosial atferd
 • Økt selvkontroll og problemløsningsferdigheter hos ungdommene
Hvordan gjennomføres behandlingen?

Behandlingen foregår på institusjon i ca. seks måneder etterfulgt av tett hjemmebasert oppfølging etter utflytting fra institusjon. Total behandlingstid er om lag 10 til 12 måneder.

Hver institusjon består av fire team og for hver ungdom etableres egne team som består av representanter fra hvert av de fire teamene.

 • Utredningsteamet utvikler behandlingsplaner og vurderer hver enkelt ungdom.
 • Miljøteamet tilrettelegger behandlingsmiljøer på institusjonen og utfører målrettet arbeid med ungdommen under institusjonsoppholdet.
 • Pedagogisk team utfører planlegging og tilrettelegging av skoletilbud.
 • Familieteamet gir støtte og opplæring til familien mens ungdommen er på institusjonen, og oppfølging etter avsluttet opphold.

Som en del av oppfølgingen etableres samarbeid med skoler i nærmiljøet, og kontakt med positive ungdomsmiljøer og fritidsaktiviteter utenfor institusjonen.

Vi ønsker tilbud om MultifunC- behandling

Ungdom og familier som ønsker tilbud om MultifunC-behandling kan kontakte det kommunale barnevernet for henvisning videre.

For fagpersoner

Søke om MultifunC

Opplæring og kvalitetssikring

Alle ansatte i MultifunC-institusjonene får opplæring i modellen og løpende veiledning.

TIBIR- Tidlig innsats for barn i risiko

TIBIR er et kommunalt forebyggings- og behandlingsprogram. Det skal bidra til å identifisere, forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3-12 år og deres familier. Dette skal skje på et tidligst mulig tidspunkt, på flere områder og på lavest mulige effektive innsatsnivå.

Hva er TIBIR og hvordan kan metoden hjelpe familien?

TIBIR-rogrammet bygger på behandlingsmodellen Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO). Målsettingen er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, og bidra til å utvikle barns positive og prososiale utvikling.

Dette oppnås ved å lære foreldre nye ferdigheter og måter å møte barnet sitt på, samt endre samspillet mellom foreldre og barn, gjennom intervensjoner som er tilpasset familiens problemomfang. Videre er det et mål å gi fagpersonell, som ansatte i skole og barnehage, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles.

Det er gjort flere studier av de ulike delene i programmet, som viser god effekt i redusering av atferdsproblemer.

Tilbudet gis gjennom ordinære kommunale tjenester, som helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske tjenester, barneverntjenester og barnehager og skoler. I dag finnes TIBIR i over 100 av landets kommuner.

Mer informasjon om TIBIR og det nærmeste tilbudet nær deg.

Program i seks deler

Programmet består av seks ulike tiltak (intervensjonsmoduler) som skreddersys til hver familie. Til sammen utgjør dette en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe begynnende eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn. Den sosiale kompetanse skal styrkes.

De seks intervensjonene i TIBIR er:

 • Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsproblemer
 • Foreldrerådgiving
 • PMTO-behandling
 • PMTO-behandling i gruppe
 • Konsultasjon for ansatte i barnehage og skole
 • Sosial ferdighetstrening for barnet

Den skoleomfattende modellen PALS kan brukes sammen med TIBIR.

For fagpersoner

For at en kommune skal få opplæring i og tilby TIBIR-programmet, forutsettes det en forpliktende implementering av programmet som forankres i kommunens ledelse og andre ansvarlige for de berørte tjenesteområdene.

Kommunen må tilrettelegge for at utøvere av intervensjonene kan motta nødvendig opplæring og veiledning på saker, samt overholde andre gjeldende kvalitetssikringskrav.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt Atferdssenteret

DUÅ- De utrolige årene- Webster Stratton

De utrolige årene er et program for foreldre til barn med atferdsproblemer i alderen 3-12 år. 

Hva er DUÅ og hvordan kan metoden hjelpe familien?

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. 

DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien tilbyr moduler som dekker både universalforebyggende-, indikert forebyggende- og behandlingstiltak for barn i alderen 0-12 år og deres foreldre.

De Utrolige Årene består av kurs for foreldre, ansatte i skoler og barnehager og barn. Programmet skal styrke omsorgspersonenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemene til barna. Formålet er å redusere atferdsproblemene, i tillegg til å styrke barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner.

Mål 

 • Barnegrupper: Styrke emosjonell og sosial kompetanse, selvbildet og opplevelsen av mestring. Trene på konfliktløsning, empati, sinnemestring og selvkontroll. 
 • Skole- og barnehageprogrammet: Styrke lærerens kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer, styrke kompetanse i klasseledelse og variasjon av læringstilnærmelser.
 • Foreldreprogrammene: Fremme foreldrenes kompetanse i håndtering og forebygging av atferdsvansker. Sentrale temaer er relasjonsbygging, positivt samspill, grensesetting og problemløsningsstrategier.  

Du kan lese mer på DUÅ sine sider

Hvordan gjennomføres kursene?

Kursene er gruppebaserte, slik at deltakerne kan dele med hverandre og drøfte ulike problemstillinger; samtidig som det gås gjennom fastlagte relevante tema fra gang til gang. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling.

 Kursene er praktisk fokuserte, med mål om at deltakerne skal erfare gjennom konkrete øvelser og derigjennom opparbeide nye ferdigheter og økt trygghet. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, -eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Når barna er i grupper, trener de på praktiske treningsoppgaver og samtaler om problemløsning, regulering av sinne, empati, lekeferdigheter og sosiale ferdigheter. 

Vi ønsker å delta i DUÅ-grupper

Ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, BUP, Familiens Hus, etc. for og spør om de tilbyr noen av DUÅs programmene; - eller om de vet om andre i nærheten som gjør det.

Du kan også få informasjon ved ett av DUÅs implementeringskontor:

Telefon:

 • tlf: 77 64 58 72 (RKBU Nord, Tromsø) eller
 • tlf: 77 64 58 68 (RKBU Nord, Tromsø) eller
 • tlf Region Vest: 55 58 86 76 (RKBU Vest, Bergen) eller
 • tlf Region Midt: 73 55 15 00 (RKBU Midt-Norge, Trondheim)

E-post: kontakt@deutroligearene.no

For fagpersoner

Kostnader og krav om kompetanse

Programmene er gratis for kommunale tjenester, BUP-klinikker, skoler og barnehager. Kravet som stilles til de som ønsker å utdanne seg til DUÅ-gruppeledere, er at de har minimum BA i sosialt arbeid, pedagogiske, psykologiske eller medisinske fag. Opplæringen og veiledningen av gruppelederne er gratis, og det følger en oppstartspakke av materiell med når en organisasjon implementerer metoden.

Les mer på DUÅ sin sider

ART- Aggression Replacement Training

ART er et manualbasert program som retter seg mot barn og unge i alderen 4 til 20 år som har alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for utvikling av slike vansker.

Hva er ART og hvordan kan metoden hjelpe barnet?

Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som foregår strukturert i grupper. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos barn og ungdom.

Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis. De øver på ferdigheter som å gi komplimenter og håndtere kritikk. Til sammen er det rundt 50 ferdigheter som deltakerne kan trenes i. Rollespill er en viktig del av treningen, og deltakerne får hjemmelekser som å øve hjemme på en bestemt ferdighet.

Sinnekontrolltreningen lærer barna å identifisere hva som utløser sinne, sine egne signaler på sinne og få kontroll over sinne. De får hjelp til å oppdage irrasjonelle tanker og erstatte dem med en mer rasjonell forståelse av situasjoner.

Treningen i moralsk resonnering består i å gi deltakerne en forståelse av hvilke konsekvenser deres handlinger får for andre mennesker og for fellesskapet.

Formålet med intervensjonen er å øke barns sosiale kompetanse for dermed å redusere atferdsvansker hos barn og unge.  

Hvordan foregår behandlingen?

Art tilbys i grupper bestående av 4-8 barn. I gruppene gjennomgår barna trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Tiltaket benytter seg av samtaler, rollespill og veiledning direkte med barnet.

Det finnes også en  familieversjon av ART der flere familier trener sammen. 

For fagpersoner

I Norge anbefales programmet brukt i skolen og i barnevernsinstitusjoner

ART-senteret ved Diakonhjemmets Høgskole  underviser i en 60 studiepoengs videreutdanningsenhet i trening i sosial kompetanse og arbeides med avvikling av kurs og veiledning, forskning og formidling og fagutvikling.