Hvilke krav bør vi stille til de ansattes kompetanse? Hvilken utdanning bør gis på masternivå og hvordan bør denne utdanningen innrettes? Hvordan kan en autorisasjonsordning i barnevernet innrettes? Dette er noen av spørsmålene Bufdir nå utreder.

Om utredningen

Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger, og de har hjemmel til å iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier. Derfor er det viktig at de som arbeider i barnevernet har riktig kompetanse.

Som en del av regjeringens kompetansestrategi for kommunalt barnevern har Bufdir fått i å oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å utrede:

  • Kompetansekrav til ansatte, ledere og tjenester
  • Innretning og innhold av masterutdanninger for barnevernet
  • Autorisasjonsordning i barnevernet

Utredningen skal omfatte både kommunalt og statlig barnevern.

Hva har direktoratet gjort så langt?

Direktoratet har levert første del av utredningen hvor vi bl.a. anbefaler hvilke tiltak som skal utredes videre.

Vi har valgt å se nærmere på følgende tiltak:

  1. Kompetansekrav for kommunalt og statlig barnevern
  2. Innretning av masterutdanninger
  3. Innhold og struktur i utdanningen
  4. Autorisasjon
  5. Kompetansekrav rettet mot kommunen
  6. Overgangsfase

Vi er nå inne i del to av utredningen hvor vi vurderer de ulike tiltakene nærmere, og de praktiske, juridiske og samfunnsøkonomiske konsekvensene av alternative modeller og innretninger.

I desember 2018 gjennomførte vi en innspillrunde hvor brukerorganisasjoner, fagmiljøer og andre, kunne komme med innspill på vår nettside. Vi fikk mange nyttige innspill som vi benytter som grunnlag og retning for videre vurdering.

Endelig utredning skal leveres høsten 2019.