Kvalitetssystem

Et kvalitetssystem skal gi støtte til saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier. Kvalitetssystemet skal integreres i barnevernstjenestenes fagsystemer og bidra til bedre kvalitet i alle ledd.

Målet er kvalitetssikring av praksis 

Utviklingen av et digitalt kvalitetssystem skal bidra til en mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernsfaglig praksis i kommunalt barnevern. Systemet skal videre bidra til bedre dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene.

Innhold og forventede gevinster

Kvalitetssystemet skal være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i barnets behov. Det skal gi faglig støtte til saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier.

Bufdir skal i samarbeid med kommuner vurdere hvordan kvalitetssystemet kan integreres i barnevernstjenestes fagsystemer.  

Kvalitetssystemet forventes å gi følgende gevinster:

 • Økt kvalitet på utredninger av barnets behov og foreldrenes omsorgsevne. Dette vil igjen kunne bidra til
  • Bedre analyser og konklusjoner i meldinger og undersøkelser.
  • Økt kvalitet på oppfølging og evaluering av barn i tiltak.
  • Å gi utsatte barn og ungdom bedre omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.
 • Økt medvirkning fra barn og deres foresatte.
 • Økt rettsikkerhet ved at gjeldende lover og regelverk er innarbeidet som en del av kvalitetssystemet.
 • Økt struktur og systematikk i saker. Når saker behandles mer enhetlig vil det bidra til å redusere uønsket variasjon. Det at barnevernssaker har samme oppbygging og struktur bidrar også til lettere overføring av saker mellom kollegaer, eller til en ny barnevernstjeneste ved flytting.
 • Bedre lederstøtte.
 • Bedre tilgang til tall og statistikk om tjenestene.

Gevinstene er basert på evalueringer av det svenske og det danske kvalitetssystemet som er beskrevet i: Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning. Delrapport 1: Oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen (Vis, Lauritzen og Fossum 2016), og Deloitte (2014): Evaluering av ICS: Integrated Children's System. I tillegg til erfaringer fra svensk og dansk barnevern, jmf. erfaringsutveksling på Bufdirs studietur i februar.

Kontaktperson

Berit Landmark: tlf nr. 97 07 39 95