1. Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender «henvisningsskjema SKJEMA A-1 2013» til Bufetat.

Søknaden sendes til regional fosterhjemstjeneste

Se oversikt over fosterhjemstjenestene

2. Barneverntjenesten mottar bekreftelse fra Bufetat (regional fosterhjemstjeneste)

Etter henvisning er sendt skal barneverntjenesten motta bekreftelse fra Bufetat på mottatt henvisning. Bekreftelsen inneholder informasjon om hvem som vil være Bufetats (regional fosterhjemtjenestes) saksbehandler på saken.

Bufetat gir barneverntjenesten bekreftelse innen 10 virkedager.

3. Barneverntjenesten blir invitert til avklaringsmøte med Bufetat

Barneverntjenesten blir invitert til et avklaringsmøte med Bufetat. I dette møtet kan barneverntjenesten invitere med barn, foreldre og eventuelle andre parter de ønsker å invitere.  

Når barn og foreldre deltar i avklaringsmøtet får de bidra til å opplyse saken, og får reell mulighet fremme egne synspunkter og ønsker.

Dersom barnet ikke ønsker å delta i avklaringsmøtet, skal barnets synspunkter hentes inn på andre måter. 

Bufetat har ansvar for skriftlig referat fra møtet.

4. Bufetat kan be barneverntjenesten om mer dokumentasjon/ informasjon

Ved behov for utfyllende informasjon, vil saksbehandler i Bufetat (fosterhjemstjenesten) ta kontakt med barneverntjenenesten i kommunen og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie.

Annen eventuell nødvendig dokumentasjon som undersøkelser og utredningsrapporter kan også etterspørres. Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å finne riktig fosterhjem.

5. Bufetat gjennomgår dokumentasjonen

Bufetat gjennomgår dokumentasjon som eventuelt kan gi barnet rett til bistand etter andre lovverk enn Lov om barneverntjenester og drøfte saken med barneverntjenesten ved behov. Bufetat vil etterspørre individuell plan (IP) fra barneverntjenesten dersom dette er aktuelt.

Dersom barneverntjenesten har rekruttert fosterhjem selv

Dersom kommunen selv har rekruttert aktuelle fosterhjem, for eksempel gjennom slekt eller nettverk, kan Bufetat gi bistand til kvalitetssikring av disse hjemmene. 

6. Bufetat gir barneverntjenesten tilbud om fosterhjem

Beskrivelse av mulige plasseringsalternativer gis muntlig og/ eller som skriftlig notat til barneverntjenesten. Bufetat skal også gi en skriftlig begrunnelse hvor det framgår hvordan fosterhjemmet kan møte barnets behov og hvorfor det ansees å være til barnets beste. Mal for brevet er under utarbeidelse.

Dersom barneverntjenesten anser tiltaket som tilfredsstillende, kan Bufetat, etter avtale, bistå barneverntjenesten i gjennomføring av møte med fosterforeldre, og eventuelt andre for utdypende presentasjon av oppdraget/oppgaven, og hvor behov for eventuelle forsterknings -og støttetiltak drøftes.

Endelig avklaring gjøres av Bufetat og barneverntjenesten.

7. Barneverntjenesten kan be om bistand fra Bufetat

Bufetat kan også, etter avtale, bistå barneverntjenesten i å gjennomføre et hjemmebesøk i fosterhjemmet hvor barn, ungdom og foreldre, samlet eller enkeltvis kan delta. For ungdom er det av særlig betydning å avklare felles forståelse av oppgaven/ oppdraget, varighet og roller og forventning om egenmedvirkning.

Bufetat kan, etter anmodning fra barneverntjenesten, bistå med planlegging og gjennomføring av flytting i et omfang tilpasset den enkelte saken.