Barn med nedsatt funksjonsevne - Veileder barnevern og helse- og omsorgstjenester

Barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det gjelder tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familier. Ved å samarbeide om et helhetlig og samtidig tjenestetilbud kan vi sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle. En viktig forutsetning for samhandling er kunnskap og forståelse om hverandres ansvar, oppgaver og begrensninger. Formålet med veilederen er å klargjøre ansvar og roller og gi aktørene en felles plattform og råd om hvordan tjenestene kan samhandle for å gi riktig tilbud til barn med behov som faller innenfor begge lovverk.

Hvilken tilbakemelding og informasjon kan melder få fra barneverntjenesten?

Plikter, rutiner og arenaer for samhandling

Hvilke tjenester kan barneverntjenesten og helse- og omsorgsektoren tilby barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier?

Hva innebærer retten til medvirkning og hvordan sikre god medvirkning?

Hvem kan samtykke til helsehjelp for barn og unge?

Hvilke muligheter har tjenestene til å dele informasjon med hverandre?

Hvordan ta vare på barn og unge i overgangsfaser?