Aktuell omsorgssvikt kan i saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap gå ut på at barnet utsettes for psykisk og/eller fysisk vold.

Det kan være fare for framtidig omsorgssvikt dersom det er overveiende sannsynlig at barnet skal giftes bort i framtiden.

Vurdér både nåværende omsorgssvikt og fare for framtidig omsorgssvikt

Barnevernstjenesten kan treffe vedtak om å overta omsorgen for barnet til tross for at det ikke kan påvises aktuell omsorgssvikt, hvis det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet.

Et eksempel kan være et barn som på det aktuelle tidspunktet lever i en omsorgssituasjon som er tilfredsstillende, men der det en overveiende sannsynlig at barnet skal giftes bort eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Omsorgssvikt i æresrelaterte saker

I saker som omfatter negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan foreldrenes omsorgssvikt gå ut på at de kontrollerer barnet på en måte som systematisk bryter med barnets grunnleggende rettigheter.

De kan utøve fysisk vold ovenfor barnet, true barnet og tvinge barnet til å gjøre noe hun eller han ikke ønsker. Omsorgssvikten kan også gå ut på at foreldrene stenger barnet inne, kontrollerer hva barnet gjør og hvem hun eller han møter, støter barnet ut av familien eller truer med å støte barnet ut av familien.

I saker hvor det er fare for tvangsekteskap kan foreldrene utøve psykisk press og true barnet med hva som vil skje dersom hun eller han ikke gifter seg med den de ønsker. De kan isolere barnet hjemme og si ting som nedverdiger barnet.

Foreldrenes oppførsel vil skape redsel og utrygghet for barnet. Det emosjonelle presset og den psykiske volden kan være vel så ødeleggende som fysisk vold og mishandling.

Begjæring om omsorgsovertakelse

I en begjæring om omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten beskrive hva begjæringen og saken gjelder, fremstille bevis og eventuelle vitner, og foreslå vedtak med begrunnelse.

Begjæringen bør inneholde:

  • En konkret beskrivelse av eventuelle overgrep barnet er utsatt for, for eksempel kontroll, tvang, trusler, fysiske overgrep.
  • Hvilken risiko som foreligger for at barnet skal bli skadet i fremtiden ved nye overgrep, for eksempel om det er risiko for at barnet vil bli tatt med til utlandet mot sin vilje eller tvangsgiftet.
  • Hvilke konsekvenser de ulike forholdene har hatt for barnets helse og utvikling.

Barnevernstjenesten bør være så konkret og presis som mulig i beskrivelsen av den aktuelle situasjonen. Psykisk press og trusler, samt barnets opplevelse av skyld, skam og frykt må presiseres.

Beskrivelsen kan, hvis det vurderes som relevant, relateres til hvilke tradisjoner og verdier foreldrene ønsker å realisere. For eksempel at foreldrene ønsker å gifte bort datteren til en utvalgt.

Hvis foreldrene opplever press fra storfamilien når det gjelder å gifte bort barnet, kan en beskrivelse av presset gi indikasjoner på hvilket handlingsrom foreldrene opplever å ha. Det kan si noe om hvor stor risiko det er for nye framtidige overgrep.

I saker der risikoen for tvangsekteskap er stor, vil det ofte også være alvorlige mangler ved daglig omsorg eller den emosjonelle kontakten på det aktuelle tidspunkt.

Dersom dette er tilfelle, bør flere av grunnlagene for omsorgsovertakelse etter barnevernlovens § 4-12 første ledd brukes sammen i begjæringen til fylkesnemnda.

Foreldre som utgjør en trussel for barnet bør ikke vite barnets bosted

Når fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal de avgjøre omfanget av samvær mellom barn og foreldre, og hvorvidt barnets nye adresse skal være skjult for foreldrene.

I saker der foreldrene og/eller andre i familien er en trussel for barnet, bør ikke foreldre eller andre i familien vite hvor barnet bor.

Barnevernstjenesten bør drøfte med politiet om fortrolig eller streng fortrolig adresse er nødvendig.

Barnevernstjenesten skal gi melding om beskyttelsesbehov og flytting til fortrolig eller strengt fortrolig adresse på eget skjema.

Lokalt politi må orienteres om plassering og vurdere sikkerhetstiltak

I mange saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap kommer begjæring om omsorgsovertakelse først etter et midlertidig akuttvedtak.

Lokalt politi der barnet flytter til plasseres må orienteres om plasseringen flyttingen og eventuelt vurdere nødvendige sikkerhetstiltak, dette gjelder også ved flytting fra et sted til et annet.