Fylkesnemnda kan vedta å frata foreldrene foreldreansvaret dersom det er til barnets beste.

Ved omsorgsovertakelse vil den daglige omsorgen for barnet overføres til barnevernstjenesten.

Foreldrene vil likevel ha et ansvar for spørsmål som ikke gjelder den daglige omsorgen. Det gjelder for eksempel at foreldrene må samtykke til navneendring.

En slik ansvarsfordeling kan i noen tilfeller være problematisk, for eksempel hvis barnet ikke skal ha samvær og lever på skjult adresse på grunn av et høyt trusselnivå.

Det at foreldre med foreldreansvar må samtykke til sikkerhetstiltak slik som navneendring, vil ødelegge for tiltakets hensikt, som nettopp er å forhindre at den biologiske familien skal kunne oppsøke barnet.

Ved omsorgsovertakelse kan fylkesnemnda derfor vedta at foreldreansvaret i sin helhet skal fratas foreldrene dersom dette er til det beste for barnet. Dersom foreldreansvaret blir vedtatt fratatt, må fylkesnemnda snarest ta skritt for å få oppnevnt ny verge.

I tilfeller der foreldrene fortsatt skal ha foreldreansvar, vil det være fordi en omsorgsovertakelse i seg selv synes tilstrekkelig for å gi barnet den omsorgen og sikkerheten det har krav på.

Vurderingen er om det er til barnets beste at foreldreansvaret fratas foreldrene. Hensynet til barnets beste innebærer at det bare kan treffes vedtak om fratakelse av foreldreansvar hvis dette er bedre for barnet enn at det bare treffes vedtak om omsorgsovertakelse.

Det mildeste inngreps prinsipp innebærer videre at det bare kan treffes vedtak om fratakelse av foreldreansvar dersom dette er nødvendig ut fra den situasjonen barnet er i.