Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som lanseres 30. mars.

Oppvekstrapporten utgis av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge.

Økte forskjeller får konsekvenser

Hvert 10. barn i Norge lever i dag i relativ fattigdom. Andelen har tredoblet seg i løpet av 14 år, fra 3,3 % i 2001.

- I rapporten viser vi sammenhengene mellom økte forskjeller og barn og unges utsatthet for marginalisering og utenforskap. Det stigende antallet norske barn som lever i relativ fattigdom er en utvikling vi må ta på alvor, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Det er nå over 98 000 barn som lever i relativ barnefattigdom i Norge. Inntektsulikheten har steget jevnt siden tidlig på 90-tallet.

Utdanning og risiko

Mange av artiklene i rapporten viser at barn som lever i relativ fattigdom eller barn fra familier med lav sosioøkonomisk status er mest utsatt for å oppleve negative livshendelser og marginalisering på en rekke livsarenaer: bosituasjon, lokalmiljø, mulighet til deltakelse og aktiviteter, egen og foreldres helse, skoleprestasjoner og samspill i og utenfor familien blir satt under press når ressurssituasjonen er knapp.

Konsekvensene av negative barndomserfaringer er kumulative: sannsynligheten for å havne i en marginalisert posisjon er klart høyere hvis familien du vokser opp i sliter med økonomi eller ressursknapphet.

- Vi vet at marginalisering forsterkes både gjennom livet og fra en generasjon til den neste. Dårlig økonomi henger tett sammen med yrkestilknytning. Mer enn halvparten av barna fra lavinntektsfamilier, hele 53 000 barn, har foreldre med liten tilknytning til arbeidslivet. Vi må finne bedre metoder for å hjelpe barn fra marginaliserte familier gjennom utdanningsløpet og inn i arbeidslivet, sier Trommald.

Publisert 30. mars 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.