Kontakt Bufdir for informasjon

Dersom du er gravid eller vurderer å adoptere bort ditt nyfødte barn, kan du henvende deg til Bufdir. Vi gir deg grundig informasjon om hva en adopsjon innebærer. Å ta kontakt med oss for informasjon er ikke forpliktende og betyr ikke at en adopsjon må gjennomføres.

Du kan kontakte Bufdir for å få informasjon ved å ringe til et av telefonnumrene under:

  • 466 18 789
  • 900 22 928
  • 466 15 135

Vi gir deg bistand i prosessen frem til du tar den endelige beslutningen om adopsjon. Vi er ingen rådgivningsinstans i slike saker, men kan henvise deg til andre. Det er viktig at du får rådgivning før du bestemmer deg slik at valget blir best mulig både for deg og barnet.

Dersom du ønsker å adoptere bort barnet ditt er prosessen slik:

Trinn 1: Barnet plasseres midlertidig i beredskapshjem

Etter avtale med deg, plasserer Bufdir barnet midlertidig i et beredskapshjem etter fødselen. Du har fortsatt foreldreansvaret for barnet etter en slik plassering. Dette varer helt frem til en adopsjon eventuelt finner sted.

Du får mulighet til å besøke barnet i beredskapshjemmet, og kan når som helst bestemme deg for å ta barnet til deg igjen. 

Trinn 2: Du bestemmer deg for å adoptere bort barnet

Dersom du etter rådgivning og veiledning bestemmer deg for å adoptere bort barnet ditt, er det Bufdir som tar imot samtykket fra deg. Dette samtykket kan du tidligst gi når barnet er to måneder gammelt. Du kan ombestemme deg og å ta barnet til deg igjen helt frem til adopsjonsbevilling til nye foreldre er gitt.

Farskapssaken må være avgjort av NAV. Hvis far er ukjent, må NAV ha truffet vedtak om å henlegge farskapssaken før barnet kan adopteres. Hvis farskapet blir fastsatt, har også han rett til å si hva han mener om adopsjonen.

Trinn 3: Adoptivforeldre blir valgt

Når du har gitt endelig samtykke til adopsjon blir det valgt foreldre til barnet. Det er Faglig utvalg for adopsjonssaker som har ansvar for dette. Utvalget består av en almenpraktiserende lege, en psykolog og en psykiater.

Utvalget velger nye foreldre til barnet fra et register over søkere som er utredet med tanke på adopsjon av barn født i Norge.

Hensynet til barnets beste er avgjørende for hvilke foreldre som blir valgt. Dine ønsker om adoptivforeldre eller adoptivhjem for barnet blir lagt stor vekt på dersom det er forenlig med hensynet til barnets beste.

Faglig utvalg legger vekt på bestemmelsene i retningslinjene for undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem som gjelder for utenlandsadopsjon når de velger foreldre til barnet.

Trinn 4: Barnet flytter til adoptivforeldrene

Når Faglig utvalg har valgt foreldre til barnet, blir barnet flyttet fra beredskapshjemmet til adoptivforeldrene. Det blir lagt stor vekt på å gjennomføre dette på en måte som gjør at flyttingen blir så skånsom som mulig for barnet. 

Trinn 5: Adopsjonsbevilling gis og adopsjonen gjennomføres

Nå får adoptivforeldrene adopsjonsbevilling. Dette innebærer at adopsjonen er endelig og ikke kan oppheves.

Adopsjonen er anonym, det vil si at dere som biologiske foreldre og barnets adoptivforeldrene er ukjente for hverandre. Du vil derfor ikke kunne få bilder eller opplysninger om hvordan det går med barnet etter at adopsjonen er gjennomført.

Adopsjonsloven § 12 bestemmer at barnet har rett til å vite om adopsjonen så snart det er gammelt nok, og at det har rett til å få vite hvem som er de biologiske foreldrene når det fyller 18 år.

Publisert 09. mars 2015.
Oppdatert 20. juli 2018.